منو سایت
جامعه شناسی خواندن
مقاله چاپ شده در شماره 27 مجله پژوهش زنان. جوادی یگانه و آسیه ارحامی.
به نقل از سايت فرارو. بر اساس یافته های یک پژوهش که بعد از نمایشگاه کتاب تهران صورت گرفته است، در کشور ما هر نفر در هر 1892 روز یک کتاب می خواند.
123456