منو سایت
جامعه شناسی ادبیات
در باره داستان لبخند مسیح
نشست بررسی رمان یوسف آباد خیابان سی و سوم با حضور سینا دادخواه نویسنده رمان توسط جامعه فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
متن مقاله ارائه شده در سمینار جهت گیری های تازه در علوم انسانی. لس آنجلس
مقاله چاپ شده در شماره 27 مجله پژوهش زنان. جوادی یگانه و آسیه ارحامی.
12345678