منو سایت
جامعه شناسی ادبیات
یگانه: نقد نشدن جلال ضعف کتاب است/ اکبری: «جای پای جلال» یک اثر بکر است/ قزلی: اثر پژوهشی ننوشتم
نیمسال اول 1393-1394
نیمسال دوم 1392-1393
نیمسال اول 1392-1393
نیمسال دوم 1391-1392
نیمسال دوم 1390-1391
مقاله ارائه شده به سمینار معماری کلان اوقات فراغت شهر تهران
نگاهی به تصویر محمدرضا پهلوی در کتاب «شاه بی شین»
مقاله برگرفته از رساله دکتری اصغر احمدی
مقاله مشترک با فرشاد مهدی پور
مقاله مشترک با سیدمحمدعلی صحفی و طاهره خیرخواه
مقاله مشترک با سیدمحمدعلی صحفی و طاهره خیرخواه
مقاله برگرفته از پایان نامه سید محمدعلی صحفی
داوری بخش رمان جایزه ادبی جلال آل احمد
سخنرانی در نشست مردی که بلند فکر می کرد، در باره جلال آل احمد
1234567