منو سایت
تاريخ:هشتم شهريور 1397 ساعت 11:04   |   کد : 7865
نقش کارکنان نامرئی بر تنبلی سازمانی در سازمان های دولتی
زهره محمدیاری؛ رضا سپهوند؛ حجت وحدتی؛ سید نجم الدین موسوی مجله پژوهش های مدیریت منابع انسانی
 متن مقاله را در اینجا ببینید

نقش کارکنان نامرئی بر تنبلی سازمانی در سازمان های دولتی

مقاله 3، دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 31، بهار 1397، صفحه 51-76  XMLاصل مقاله (1297 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
زهره محمدیاری1؛ رضا سپهوند  2؛ حجت وحدتی3؛ سید نجم الدین موسوی3
1دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان خرم اباد
2دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان خرم اباد ایران
3استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان خرم اباد
 

چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی نقش کارکنان نامرئی بر تنبلی سازمانی در سازمان­های دولتی است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی ـ  پیمایشی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کارکنان سازمان‌های دولتی شهر ایلام است که تعداد آنها 27300 نفر می­باشند. روش نمونه­گیری در این پژوهش، نمونه­گیری طبقه‌ای متناسب با حجم است که برای هریک از این سازمان­­ها سهمیه‌ای درنظر گرفته شده است. برای محاسبه حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 380 نفر به­­دست آمده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­های استاندارد است که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظر خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است. برای بررسی پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که کارکنان نامرئی و مؤلفه‌های آن یعنی: ترک خدمت مجازی، غفلت از کار، ریاکاری و طفره‌رفتن از کار بر تنبلی سازمانی دارای تأثیر معنی‌داری می‌باشند.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان