نقش کارکنان نامرئی بر تنبلی سازمانی در سازمان های دولتی
زهره محمدیاری؛ رضا سپهوند؛ حجت وحدتی؛ سید نجم الدین موسوی مجله پژوهش های مدیریت منابع انسانی
تاريخ : هشتم شهريور 1397 ساعت 11:04   کد : 7865
 متن مقاله را در اینجا ببینید

نقش کارکنان نامرئی بر تنبلی سازمانی در سازمان های دولتی

مقاله 3، دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 31، بهار 1397، صفحه 51-76  XMLاصل مقاله (1297 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
زهره محمدیاری1؛ رضا سپهوند  2؛ حجت وحدتی3؛ سید نجم الدین موسوی3
1دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان خرم اباد
2دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان خرم اباد ایران
3استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان خرم اباد
 

چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی نقش کارکنان نامرئی بر تنبلی سازمانی در سازمان­های دولتی است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی ـ  پیمایشی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کارکنان سازمان‌های دولتی شهر ایلام است که تعداد آنها 27300 نفر می­باشند. روش نمونه­گیری در این پژوهش، نمونه­گیری طبقه‌ای متناسب با حجم است که برای هریک از این سازمان­­ها سهمیه‌ای درنظر گرفته شده است. برای محاسبه حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 380 نفر به­­دست آمده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه­های استاندارد است که روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از نظر خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است. برای بررسی پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که کارکنان نامرئی و مؤلفه‌های آن یعنی: ترک خدمت مجازی، غفلت از کار، ریاکاری و طفره‌رفتن از کار بر تنبلی سازمانی دارای تأثیر معنی‌داری می‌باشند.