منو سایت
يادداشت ها
گزارشی از سفرنامه تازه‌ترجمه‌شده جیمز بالفور با عنوان «وقایع اخیر در ایران»
بازخوانی عاشورا از منظر خطبه منا
گفت‌و‌گو با روزنامه شرق در باره خلقیات‌نویسی و دوراهی‌های اجتماعی
تحلیلی بر رخدادهای اجتماعی ایران در میزگردی تجارت فردا
منتشرشده در خبرآنلاین
نیم‌سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۲
نگاهی به فیلم دو پاپ به بهانه درگذشت پاپ بندیکت شانزدهم
جامعه‌شناسی اعتراضات در میزگردی با حضور محمدرضا جوادی یگانه و عمادالدین باقی
منتشرشده در روزنامه اعتماد. ۲۴ آذر ۱۴۰۱
منتشرشده در هفته‌نامه صدا
آینده به نفع کدام طرف دعواست؟
یادداشتی در باره تغییرات اخیر در نسبت جامعه و روحانیت
انتها123456