منو سایت
مقالات
اين مقاله که در اولین شماره نسخه فارسی global media journal منتشر شده، بر اساس کارکردهاي رسانه و نيز نقش مخاطب و رضايت وي از عملکرد رسانه، به بررسي رابطه ميان دينداري مخاطبان و برآورده شدن ميزان رضايت ديني آنان از راديو و تلويزيون در ايران مي پردازد.
1234