منو سایت
تاريخ:پنجم ارديبهشت 1386 ساعت 13:00   |   کد : 88
مقاله
تعارض نفع فردي و نفع جمعي (دوراهي اجتماعي) و عوامل موثر بر آن
 

مقاله چاپ شده در مجله نامه علوم اجتماعی
دو راهي اجتماعي موقعيتي است كه در آن هر كنشگر با دو گزينه روبه روست: هميارانه و غيرهميارانه. براي هر كنشگر، رفتار غيرهميارانه، نفع بيشتري را به دنبال دارد، اما اگر تعداد قابل توجهي از كنشگران غيرهميارانه رفتار كنند، همه نسبت به وقتي كه هميارانه رفتار مي كردند، بيشتر زيان مي بينند. مباني نظري بررسي دوراهي اجتماعي، نظريه انتخاب عاقلانه (به ويژه روايت جامعه شناختي آن، شامل عقلانيت اجتماعي) و نظريه بازي است. عوامل مؤثر بر رفتار در دوراهي اجتماعي، شامل عوامل موقعيتي، شخصيتي و فضاي كنش است. در اين تحقيق از روش پيمايش (جمعيت نمونه شامل 730 فرد 15 سال به بالاي ساكن تهران) استفاده شده است. براي آزمون فرضيات نيز عمدتاً از رگرسيون لوجستيك استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان داد كه ميزان رفتار هميارانه پاسخ گويان در موقعيت هاي دوراهي اجتماعي، بين 65 تا 85 درصد، و ميزان رفتار هميارانه مردم از نظر پاسخ گويان، بين 20 تا 40 درصد است. فرضيات تحقيق شامل تأثير عوامل شخصيتي (جهت گيري مذهبي و نوع شخصيت، يا جهت گيري ارزش هاي اجتماعي)، موقعيتي (اعتقاد به اثربخشي عمل جمعي، شرايط دوستانه يا رقابتي حاكم بر موقعيت، ارتباط ميان كنشگران در موقعيت، اطلاع از پيامدهاي رفتار غيرهميارانه در دوراهي اجتماعي، تأثير تجربه قبلي، و فضاي كنش (هنجارهاي حاكم بر كنش، نوع رابطه، و نوع موقعيت كنش) بر رفتار افراد در موقعيت هاي دو راهي اجتماعي تأييد شد.


متن مقاله را از اينجا بخوانيد

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان