منو سایت
تاريخ:دهم خرداد 1396 ساعت 00:40   |   کد : 7803
منابع امتحان پایان ترم تاریخ اجتماعی ایران
نیمسال دوم 1396-1395
 منابع امتحان پایان ترم تاریخ اجتماعی ایران به شرح زیر است. اصل منابع هم ضمیمه شده است. 

برک، پيتر (1381) .تاريخ و نظريه اجتماعي. ترجمه غلامرضا جمشيديها. تهران: دانشگاه تهران. فصل اول  (pdf)

کاتوزيان، محمدعلي همايون (1380) «فره ايزدي و حق الهي پادشاهان» .تضاد دولت و ملت: نظريه تاريخ و سياست در ايران. تهران: ني. صص 73-105. (pdf)

آبراهاميان، يرواند (1387) «استبداد شرقي: بررسي ايران عهد قاجار» .مقالاتي در جامعه شناسي سياسي ايران. ترجمه سهيلا ترابي فارساني. تهران: پرديس دانش و شيرازه. صص 1-55. (pdf) آبراهاميان در اين مقاله بلند، نظريه استبداد ايراني (نظريه کاتوزيان) را نقد کرده است.

پیران، پرویز (1384) «نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایران» اندیشه ایرانشهر. شماره 4: 22-34. (pdf)

اشرف، احمد (1353) «ويژگيهاي تاريخي شهرنشيني در ايران: دوره اسلامي» نامه علوم اجتماعي. دوره 1، شماره 4. صص 49-7. (pdf)

اشرف، احمد و علي بنوعزيزي (1387) .طبقات اجتماعي، دولت و انقلاب در ايران. ترجمه سهيلا ترابي فارساني. تهران: نيلوفر. فصل دوم: «طبقات اجتماعي در دوره قاجاريه». صص 43-74. . (pdf)

افشاري، مهران (مقدمه، تصحيح و توضيح) (1382) «جوانمردي، قلندري و فرهنگ عامه ايران» در.فتوت نامه ها و رسائل خاكساريه. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. صص شصت و پنج تا هفتاد و نه(pdf)

بازرگان، مهدي (عبدالله متقي) (1357) .سازگاري ايراني: فصل الحاقي روح ملت ها. (pdf) تهران: ياد. (براي توضيح تكميلي نگاه كنيد به اينجا) (html)

آشوري، داريوش (2005) «رندي و نظربازي» منتشر شده در سايت جستار .(pdf)

توفيق، ابراهيم (1385) «مدرنيسم و شبه پاتريمونياليسم: تحليلي از دولت در عصر پهلوي» مجله جامعه شناسي ايران. دوره هفتم، شماره 1. صص 93-125. (pdf)


آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان