منو سایت
تاريخ:بيستم و سوم اسفند 1393 ساعت 19:43   |   کد : 647
طرح درس جامعه شناسی ادبیات
نیمسال دوم 1390-1391
 طرح درس جامعه شناسي ادبيات (3120047)

نيمسال دوم 1390-1391

دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

زمان: سه شنبه 8:30 تا 10

 

 

درس جامعه شناسي ادبيات، به بررسي رابطه ادبيات (با تاکيد بر رمان) و جامعه (با تاکيد بر ايران پس از مشروطه) مي پردازد. منابع اصلي اين ترم شامل مقالات يا فصولي از کتاب ها است که با علامت * مشخص شده است (متن اين منابع به صورت (pdf) يا قالب هاي ديگر نيز در دسترس است)؛ به همراه مطالبي که در کلاس درس بيان مي شود.

 

(25 بهمن) کليات و طرح کلي مطالب ترم.

(3 اسفند) اجتماعيات در ادبيات فارسي

روح الاميني، محمود (1375) «دو شاعر، يک مضمون، دو زمان» .نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيات فارسي. تهران: آگه. صص 196-181 . (pdf)

کوزر، لوييس (1353) .جامعه‌شناسي در ادبيات، ترجمه و تحقيق (پايان نامه) معصومه عصام. تهران: انجمن دانشجويان دانشگاه تهران. صص 58-66. (pdf)

آجوداني، ماشاءالله (1382) .يا مرگ يا تجدد: دفتري در شعر و ادب مشروطه. تهران: اختران.

آرين پور، يحيي (1372) .از صبا تا نيما: تاريخ 150 سال ادب فارسي. تهران: زوار (چاپ اول: 1350)

سليم، غلامرضا (1377) .جامعه شناسي ادبيات: اجتماعيات در ادب فارسي. تهران: توس. سخني چند در باره نظامي. صص 111-117. (pdf)
*شفیعی کدکنی، محمدرضا (1389) «تلقی قدما از وطن» بخارا. شماره 75. صص 15-45. (اینجا)

شفيعي کدکني، محمدرضا (1386) .زمينه هاي اجتماعي شعر فارسي. تهران: اختران. راه هاي انتشار يک شعر در قديم. صص 34-64. (pdf)

(10 اسفند) شکل گيري رمان در مغرب زمين

ميلر، جي. هيليس (1384) .پيرامون ادبيات. ترجمه علي اصغر بهرامي. تهران: ني. فصل دوم: ادبيات به منزله واقعيت مجازي. صص 66-39. (pdf)

وات، ايان (1379) .پيدايي قصه: پژوهش هايي در باره ديفو، ريچاردسون و فيلدينگ. ترجمه ناهيد سرمد. تهران: نشر علم.

*وات، ايان (1386) «طلوع رمان» در: ديويد لاج و ديگران. .نظريه هاي رمان. ترجمه حسين پاينده. تهران: نيلوفر. صص 11-51. (pdf)

(17 اسفند) نظريه هاي جامعه شناسي ادبيات: لوونتال، لوکاچ و گلدمن

*لوونتال، لئو (1386) .رويکرد انتقادي در جامعه شناسي ادبيات. ترجمه محمدرضا شادرو. تهران: ني. جامعه شناسي ادبيات. صص 71-91. (pdf)

گلدمن، لوسين (1377) "جامعه شناسي ادبيات" در: محمدجعفر پوينده (گزيده و ترجمه) .درآمدي بر جامعه شناسي ادبيات.  تهران: نقش جهان. صص 78-64.

لوکاچ، گئورگ (1381) .نظريه رمان. ترجمه حسن مرتضوي. تهران: قصه.

لوکاچ، جورج (1382) .جان و صورت. ترجمه رضا رضايي. تهران: ماهي.

لوکاچ، گئورگ (1373) .پژوهشي در رئاليسم اروپايي. ترجمه افسر اكبري. تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.

*گلدمن، لوسين (1371) .جامعه شناسي ادبيات: دفاع از جامعه شناسي رمان.  ترجمه محمدجعفر پوينده. تهران: هوش و ابتکار. فصل اول (مقدمه اي بر جامعه شناسي رمان). صص 43-19. (pdf) فصل چهارم (روش ساختگراي تکويني در تاريخ ادبيات). صص332-315. (pdf)

لوکاچ، جورج (1375) .جامعه شناسي رمان: بالزاک، زولا، استاندال. ترجمه محمدجعفر پوينده. تهران: تجربه. چاپ دوم.

ارغنون، شماره 9 و 10. بهار و تابستان 1375. ويژه رمان

بوتور، ميشل (1379) .جستارهايي در باب رمان.  ترجمه سعيد شهرتاش. تهران: سروش.

زرافا، ميشل (1368) .ادبيات داستاني: رمان و واقعيت اجتماعي. ترجمه نسرين پرويني. تهران: فروغي.

(24 اسفند) نظريه بورديو

فلوبر، گوستاو (1380) .تربيت احساسات. ترجمه مهدي سحابي. تهران: نشر مركز.

*بورديو، پي ير (1375) «جامعه شناسي و ادبيات: آموزش عاطفي فلوبر». ترجمه يوسف اباذري. ارغنون. شماره 9 و 10: صص 111-77. (pdf)

(15 فروردین) ادبيات عامه پسند

با تاکيد بر رمان بامداد خمار نوشته فتانه حاج سيدجوادي (تهران: نشر البرز)

*استوري، جان (1383) "داستانهاي عامه پسند" ترجمه حسين پاينده. ارغنون. شماره 25. صص 43-1. (pdf)

ارغنون. شماره 25. ويژه ادبيات عامه پسند. 1383.

(22 فروردین) امتحان ميان ترم.

شرح امتحان ميان ترم در جلسه دوم خواهد آمد.

(29 فروردین) رمان تاريخي (با تاکید بر نام من سرخ)

خ‍س‍روي‌‌کرمان‍ش‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن ‌‌مح‍م‍د رح‍ی‍م (1385) .ش‍م‍س‌ و طغ‍را. سه جلد. ت‍ه‍ران‌: ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س.

پاک‍روان‌، ام‍ی‍ن‍ه (1377) .آغ‍ا م‍ح‍م‍دخ‍ان‌ ق‍اج‍ار. ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر اف‍ک‍اری. ت‍ه‍ران‌: ج‍ام‌.

پ‍اک‍روان‌، ام‍ی‍ن‍ه (1376) .ع‍ب‍اس‌ م‍ی‍رزا. ت‍رج‍م‍ه‌ ق‍اس‍م‌ ص‍ن‍ع‍وی‌. ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌.

گ‍وره‌، ژان‌ (1362) .خ‍واج‍ه‌ ت‍اج‍دار. ت‍رج‍م‍ه‌ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ م‍ن‍ص‍وری‌. ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر.

م‍س‍رور، ح‍س‍ی‍ن‌ (1388) .ده‌ ن‍ف‍ر ق‍زل‍ب‍اش. ت‍ه‍ران‌: ش‍ه‍ر ک‍ت‍اب‌، ه‍رم‍س‌.

ن‍ق‍ی‍ب‌ال‍م‍م‍ال‍ک‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ (1380) .ام‍ی‍ر ارس‍لان (ک‍ل‍ی‍ات‌ ه‍ف‍ت‌ج‍ل‍دی‌ ام‍ی‍رارس‍لان‌ ن‍ام‍دار) .ب‍ه ‌ک‍وش‍ش‌ س‍ع‍ی‍د ق‍ان‍ع‍ی. ت‍ه‍ران‌: اف‍راس‍ی‍اب‌.

ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍رد ش‍ب‍س‍ت‍ری‌ (1384) .ق‍ص‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍رد ش‍ب‍س‍ت‍ری. ت‍ه‍ران‌ : ق‍ق‍ن‍وس‌.

وی‍دال‌، گ‍ور (1382) .آف‍ری‍ن‍ش‌ (رم‍ان‌ ت‍اری‍خ‍ی‌). ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د س‍ل‍طان‍ی‍ه. ت‍ه‍ران‌: ن‍ی‍ل‍وف‍ر.

 

ل‍وک‍اچ‌، گ‍ئ‍ورگ (1388) .رمان تاریخی. ترجمه‌ شاپور بهیان. تهران: اختران‏. یا: ل‍وک‍اچ‌، گ‍ئ‍ورگ‌ (1387) .رمان تاریخی. ترجمه امید مهرگان. تهران: ثالث.

غ‍لام‌، م‍ح‍م‍د (1381) . رم‍ان‌ ت‍اری‍خ‍ی‌: س‍ی‍ر و ن‍ق‍د و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رم‍ان‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ ۱۲۸۴ ت‍ا ۱۳۳۲ت‍ه‍ران‌: چ‍ش‍م‍ه‌.

س‍پ‍ه‍ران‌، ک‍ام‍ران (1381) .ردپ‍ای‌ ت‍زل‍زل‌: رم‍ان‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۰۰ – ۱۳۲۰ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ی‍رازه‌.

 (5 اردبهشت) رمان فارسي – بوف کور

هدايت، صادق (1315/1372) .بوف کور. تهران: سيمرغ.

(12 اردیبهشت) رمان فارسي در دوره 1332 تا 1353. رمان معاصر ایران

(با تاکيد بر رمان هاي شازده احتجاب، مدير مدرسه، و سووشون)

غلام، محمد (1383) "جامعه‌شناسي رمان معاصر فارسي" دانشکده ادبيات و علوم انساني (دانشگاه تربيت معلم)، 12 (46-45): 173-129. (pdf)

*محموديان، محمدرفيع (1382) .نظريه رمان و ويژگي هاي رمان فارسي. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز. صص 153-225. (pdf)

*محمودیان، محمدرفیع (1388) «ادبیات فراغت؛ با نگاهی به کارت پستال» نگاه نو. شماره 82. 123-125. (pdf)

مصباحي پور ايرانيان، جمشيد (1358) .واقعيت اجتماعي و جهان داستان. تهران: اميرکبير. بخش یازدهم: مدیر مدرسه. صص 164-177. (pdf)

(19 اردیبهشت) ادبیات انقلاب و جنگ

 (بابا نظر، خاطرات عزت شاهي، زمستان 62، عقرب روي پله هاي راه آهن انديمشک، بي وتن، رازهای سرزمین من، زمین سوخته و دا)

دفتر ادبیات و هنر حوزه هنری؛ مقاومت و انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران؛ و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (1381) .جنگ و خاطره: میزگرد بررسی ادبیات خاطره نویسی رزمندگان جنگ ایران و عراق و رزمندگان فرانسوی جنگ جهانی اول. تهران: سوره مهر.

 (26 اردیبهشت) توزيع و نظارت ادبي. اقتصاد کتاب.

اسکارپيت، روبر (1374) .جامعه شناسي ادبيات. ترجمه مرتضي کتبي. تهران: سمت. فصل هاي: 5 (عمل انتشار) و 6 (شبکه هاي توزيع).

امامي، کريم(1385) .در گيرو دار کتاب و نشر.  گردآورنده عبدالحسين آذرنگ و ايران ناز کاشيان. تهران: نيلوفر.

نامه پژوهش، سال چهارم، شماره 16 و 17. بهار و تابستان 1379. ويژه اقتصاد فرهنگ و هنر

جوادي يگانه‏ محمد رضا (1388) «نظارت ساختاري و مميزي سليقه اي رمان» .پنجره. شماره 10. 21 شهريور 1388. صص 28-29.     (html)

(2 خرداد) خوانش ادبی . کتابخواني در ايران

مارتین، والاس (1382) .نظریه های روایت. ترجمه محمد شهبا. تهران: هرمس.

احمدی، بابک (1380) .ساختار و تاویل متن. تهران: مرکز. فصل یازدهم.
جواري، محمد حسين و احد حميدي کتول (1386) «سير نظريه هاي ادبي معطوف به خواننده در قرن بيستم» ادب پژوهي. شماره سوم. صص 144-176. (pdf)
سلدن، رامان و پيتر ويدوسون (1377).راهنماي نظريه ادبي معاصر. ترجمه عباس مخبر.تهران:انتشارات طرح نو. فصل سوم.

برسلر، چارلز (1386) .درآمدي برنظريه ها و روش هاي نقد ادبي. ترجمه مصطفي عابديني فرد.  ويراستار حسين پاينده.  تهران : نيلوفر. فصل چهارم.

*تايسن، ليس (1387) .نظريه هاي نقد ادبي معاصر. ترجمه مازيار حسين زاده و فاطمه حسيني. ويراستار حسين پاينده.  تهران : نگاه امروز، حكايت قلم نوين. فصل ششم: نظریه واکنش خواننده. صص 265-334. (pdf)

وات، ايان (1379) .پيدايي قصه:پژوهش هايي در باره ديفو، ريچاردسون و فيلدينگترجمه ناهيد سرمد. تهران: نشر علم. فصل دوم (جماعت کتابخوان و پيدايي قصه).

اسکارپيت، روبر (1374) .جامعه شناسي ادبيات. ترجمه مرتضي کتبي. تهران: سمت. فصل 8 (مطالعه و زندگي).

 

علي احمدي،‌ اميد (1388) .مصرف ادبيات داستاني ايرانيان. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. ‏

*جوادي يگانه، محمدرضا و سید ضیاء هاشمی (1386) .علل پايين بودن ميزان مطالعه در ايران   (html)

 

 

(9 خرداد) زنان و رمان در ایران

جوادي يگانه، محمدرضا و آسيه ارحامي (1388) «دختران جوان و خوانش رمان» .پژوهش زنان. شماره 27. 31-50.  (pdf)

 

*******************************************

شيوه نمره دهي

-         حضور و مشارکت در کلاس: بيش از 2 جلسه غيبت، هر جلسه 5/. نمره کسر مي شود. هر 2 جلسه تاخير، يک جلسه غيبت محسوب مي شود. غيبت در هر جلسه، در جلسات بعدي اصلاح نمي شود. نمره مشارکت در کلاس به نمره نهایی اضافه مي شود. مشارکت بر اساس حضور فعال در کلاس و بحث در باره موضوعات مشخص مي شود.

-         آزمون ميان ترم: 8 نمره. (شامل سئوالاتي در باره یک رمان و همچنين حاشيه نويسي در باره كتاب بر اساس اطلاعات خواسته شده، و نیز نظریه های جلسات سوم تا پنجم)

-         آزمون بوف کور: 2 نمره

-         آزمون پايان ترم: 10 نمره (آزمون پايان ترم از منابع ذکر شده در شرح درس و مطالب کلاس است)

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان