منو سایت
تاريخ:نوزدهم اسفند 1393 ساعت 00:38   |   کد : 633
رسانه های جمعی و هویت دینی در جوانان شهر شیراز
مقاله مشترک با جلیل عزیزی و محمدرضا انصاری
 جوادي يگانه، محمدرضا و جليل عزيزي و محمدرضا انصاری (1392) «رسانه هاي جمعي و هويت ديني در جوانان شهر شيراز» جامعه شناسی نهادهای اجتماعی (دانشگاه مازندران). دوره اول. شماره اول. صص 83-102. (اصل مقاله را در اینجا ببینید) (لینک مقاله در مجله)

 

رسانه هاي جمعي جهانی و هويت ديني در جوانان شهر شيراز

 

چکيده:

مسله این مقاله، ناظر بر تاثیر استفاده از رسانه های جمعی بر احساس تعلق خاطر جوانان به هویت دینی می باشد. گستردگی و عمق تاثیر نرم افزاری رسانه ها، باعث شکل گیری و رواج تعابيري نظير دهکده جهانی و جهاني شدن فرهنگ، در ادبيات اجتماعي، فرهنگي و رسانه ای جوامع مختلف گردیده است. تعلق خاطر به عناصر هویتی از جمله حوزه های تاثیر پذیر عرصه فعالیت رسانه های جمعی می باشد. مقاله حاضر که نتيجه پژوهشي تجربي در اين حوزه مي باشد، به دنبال بررسي تاثير استفاده از  رسانه هاي جمعي جهانی( ماهواره و اینترنت) بر تعلق خاطر جوانان به هويت ديني مي باشد. بعبارت ديگر سئوال اساسي پژوهش اين است که آيا استفاده از رسانه ها جمعي جهانی بر روي تعلق خاطر جوانان به هويت ديني تاثير مي گذارد يا خير؟ و اگر تاثیر می گذارد، اين تاثيرات از طريق چه مکانيسم هايي صورت مي پذيرد؟ جهت پاسخ به سئوالات فوق، پس از بررسي ادبيات موضوع، مدل علي تحقيق شامل متغيرهاي مکانيسمي، ترسيم شد. جامعه آماري اين پژوهش، كليه دانش آموزان سال سوم دبيرستانهاي شهرشيراز مي باشد. روش مورد استفاده ، ميداني و از تكنيك پيمايش به منظور جمع آوري داده ها استفاده گشت. اعتبار متغيرها با استفاده از اعتبار صوري و روايي متغيرها با استفاده از آلفاي كرونباخ  مورد ارزيابي قرار گرفت. آزمونهاي مورد استفاده در اين تحقيق شامل همبستگي پيرسون، تحليل واريانس، رگرسيون چند متغيره و تحليل مسير مي باشد. نتايج تحليل همبستگي نشان داد، ميزان استفاده از رسانه هاي جمعی جهانی يك رابطه معني دار منفي با هويت ديني دارد .

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان