منو سایت
تاريخ:نوزدهم اسفند 1393 ساعت 00:33   |   کد : 632
روش شناسی جلال آل احمد
مقاله مشترک با فرشاد مهدی پور
 محمدرضا جوادی یگانه و فرشاد مهدی پور (1392) «روش شناسی جلال آل احمد» مجله پژوهش های انسان شناسی ایران. دوره سوم. شماره اول. صص 91-107. (اصل مقاله را در اینجا بخوانید) (لینک مقاله در مجله)

 

روش‌شناسی ‌جلال‌‌آل‌احمد

 

 

 

 چکیده

تبیین روش‌‌شناختی عمل‌کرد جلال آل‌احمد در حوزه مرم‌شناسی و فرهنگ‌پژوهی، می‌تواند نموداری دقیق از منش فکری-عقیدتی او به‌دست دهد، چرا که آل‌احمد معتقد بود با ابزارها و روش‌های غربی نمی‌توان به توصیف درستی از موقعیت کشور دست پیدا کرد. او با مشکلات مواجه شده، می‌کوشید آن‌ها را به‌شکلی ملموس و عینی توصیف کند و در نهایت به‌میزان بضاعت خود راه‌کارهایی ارائه دهد. در مقاله حاضر کوشیده شده با توصیف معرفت‌شناسی آل‌احمد، روش کاری، سبک او و نگاه مردم‌شناسانه‌اش تبیین شود، این تلاش طی یک مقدمه و چهار بخش مختلف سامان‌دهی شده است. در هر کدام از فصول مقاله نیز کوشیده شده تا پیشینه مباحث و روی‌کردهای مختلف‌ به آرا آل‌احمد به اختصار مورد بررسی و یا نقد قرار گیرد و در انتها روی‌کرد سبک‌شناسانه او به‌شکلی ایجابی توصیف شود.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان