منو سایت
تاريخ:سيزدهم بهمن 1391 ساعت 22:59   |   کد : 509
مقاله
تلفن همراه و تأثير آن در ارتباطات ميان فردي جوانان دانشجو
مقاله مشترک با دکتر مسعود کوثری و خانم طاهره خیرخواه

کوثري، مسعود و محمدرضا جوادي يگانه و طاهره خيرخواه (1391) «تلفن همراه و تاثیر آن در ارتباطات میان فردی جوانان دانشجو (مطالعه دانشجویان دانشگاه های تهران)» مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ. (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی). شماره سوم. بهار و تابستان 1391. صص 1-28.اصل مقاله را در اینجا بخوانید.

اصل مقاله را از سایت مجله رسانه و فرهنگ نیز در اینجا بخوانیدچکیده

مقالة حاضر تأثیر تلفن همراه را در ارتباطات میان فردی جوانان (با مطالعة دانشجویان دانشگاه های تهران) مورد مطالعه قرار می دهد. درواقع این تحقیق قصد دارد تا مشخص کند که آیا عمق و گسترة ارتباطات میان فردی به وسیلة تلفن همراه تغییری یافته است یا خیر؟ در این پژوهش ارتباطات با واسطة تلفن همراه 387 دانشجوی دانشگاه های سراسری سطح تهران به روش پیمایش بررسی شده است. بعد از جمع آوری داده ها و بررسی آنها، مشخص شد ویژگیهای شخصی دارندگان تلفن همراه تأثیری در گستره و عمق ارتباطات میان فردی آنان ندارد. اما میزان آشنایی آنان با فنّاوری های نو (سواد IT) در میزان استفادة آنان از تلفن همراه تأثیر دارد. همچنین نتایج این پیمایش نشان داد که میزان استفاده از تلفن همراه در گستره و عمق ارتباطات میان فردی پاسخگویان تأثیرگذار بوده است. البته این تأثیر در گروهی دیده شد که جوانان دانشجو علاوه بر ارتباطات چهره به چهره با آنان، ارتباطات موبایل واسط نیز داشته اند.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان