منو سایت
تاريخ:سيزدهم بهمن 1391 ساعت 22:39   |   کد : 508
مقاله
برزخ يهودي-مسيحي شده در سينماي ايران
مقاله مشترک با محمد آقاسی. منتشر شده در مجله دین و ارتباطات

جوادی یگانه، محمدرضا و محمدآقاسی (1391) «برزخ یهودی-مسیحی شده در سینمای ایران» دين و ارتباطات. سال نوزدهم. شماره اول. شماره پياپي 41. بهار و تابستان 1391. صص 67-93.
اصل مقاله را در اینجا بخوانید


نسخه تکمیل نشده ای از این مقاله، بدون هماهنگی در مجله زیر منتشر شده است: جوادی یگانه، محمدرضا و محمدآقاسی
(1390) «تصوير يهودي-مسيحي از مفهوم اسلامي «جهان پس از مرگ» در سينماي ايران» دين و رسانه. سال نهم. دوره جديد. شماره چهارم. شماره پياپي 99. پاييز 1390. صص 90-113. این نسخه را در اینجا بخوانید.


اصل مقاله را درسایت مجله دین و ارتباطات در اینجا بخوانیدچکیده:

برزخ، مفهوم نام آشنایی است که علاوه بر به تصویر کشیده شدن در سینمای رایج جهان، با شکل گیری سینمای مشهور به سینمای معنا گرا در ایران، در پردة سینما به تصویر کشیده شده است. رویکرد رایج در سینمای جهان به مسألة برزخ به عنوان یک مرحلة جهان پس از مرگ، بر اساس «مسحیت عبرانی شده» و یا رویکرد «یهودی-مسیحی» گسترش یافته است. این نوشتار، پس از تبار شناسی رویکرد مذکور و مفهوم شناسی برزخ از منظر اسلامی و یهودی-مسیحی، برخی از مهترین آثار تولید شده در سینمای ایران در دهة اخیر با موضوع برزخ تحلیل شده و تاثیرپذیری آشکار آنها از سینمای جهان (که برخی از مهمترین آنها نیز تحلیل شده است) نشان داده می شود و در انتها تعارض این نگاه رایج در سینمای ایران با رویکرد شیعی دربارة جهان پس از مرگ توضیح داده میLشود. ظرفیتLهای معناگرایانة سینما برای بررسی ابعاد ماورایی شیعی نیز در این مقاله تبیین شده است.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان