منو سایت
تاريخ:نهم مهر 1391 ساعت 23:58   |   کد : 489
نگرش جامعه شناختي به نظم اجتماعي در كلان شهرها(مطالعه تطبيقي شهرهاي تهران، لندن، بمبئي)
مقاله برگرفته از رساله دکتری محمدمهدی لبیبی

جوادي يگانه، محمدرضا و محمدمهدي لبيبي (1390) «نگرش جامعه شناختي به نظم اجتماعي در كلان شهرها (مطالعه تطبیقی شهرهای تهران، لندن، بمبئی)» مطالعات توسعه اجتماعي ايران. سال سوم، شماره سوم. صص 103-123.


این مقاله برگرفته از رساله دکتری جناب لبیبی است. اصل مقاله را در اینجا بخوانید.


نگرش جامعه شناختي به نظم اجتماعي در كلان شهرها

(مطالعه تطبيقي شهرهاي تهران، لندن، بمبئي)

محمدرضا جوادي يگانه، محمدمهدي لبیبی(ایمیل)

چكيده

نظم اجتماعي را مي توان يكي از موضوعات مهم و مورد توجه در جامعه شناسي دانست به طوري كه بسياري از جامعه شناسان تمامي مباحث اين حوزه را به دو مكتب نظم و تضاد تقسيم كرده اند. اما در عين حال اين موضوع حالتي پارادوكسيكال دارد، چرا كه از يك سو اين باور وجود دارد كه براي دستيابي به پيشرفت جامعه به حداقلي از نظم اجتماعي نياز است و از سوي ديگر اين پديده در تقابل با آزادي هاي اجتماعي قرار مي گيرد و نشانه اي براي اعمال قدرت محسوب مي شود.

نظم اجتماعي در سطوح كلان، مياني و خرد قابل تحليل است و ابعاد و زواياي گوناگوني را دربرمي گيرد. در اين مقاله سعي بر اين است تا نظم اجتماعي از ديدگاه خرد (از منظر كنشگران) مورد تحليل قرار گيرد، به عبارت ديگر تلاش مي شود تا شاخص هايي كه مي تواند معرف نظم اجتماعي باشد از درون مطالعات پيشين و منابع تجربي استخراج گردد و مهمترين متغيرهاي تأثيرگذار بر نظم اجتماعي معين گردد. شناخت عوامل مؤثر بر نظم اجتماعي در نهايت ما را به دست يافتن به مدل نظري روشني در اين زمينه رهنمون مي گردد. اين مدل نشان دهنده عوامل و پارامترهاي مهم تأثيرگذار در اين زمينه است و در عين حال اين امكان حاصل گرديد تا بتوانيم وضعيت نظم اجتماعي در سطح خرد را در شهرهاي مختلف با يكديگر مقايسه نماييم و تفاوت ها و شباهت هاي آنها را با يكديگر نشان دهيم. در نهايت با مقايسه وضعيت اين سه شهر راهكارهاي اجرايي براي برقراري نظم اجتماعي ارائه شده است.

واژگان كليدي

احساس بي عدالتي؛ احساس ناامني؛ اعتماد به ديگران؛ اعمال خشونت؛ التزام به قانون؛ باورهاي اخلاقي؛ باورهاي ديني؛ خانواده گرايي؛ مشاركت اجتماعي؛ نظم انتظامي؛ نظم انسجامي


آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان