منو سایت
تاريخ:بيستم و يکم مرداد 1391 ساعت 03:50   |   کد : 486
مقاله
مرام و مسلک لوطيان در دوره قاجار
مقاله منتشر شده در مجله جامعه پژوهی فرهنگی

جوادی یگانه، محمدرضا، و محمدرضا جعفرآقایی و رضا مختاری اصفهانی (1390) «مرام و مسلک لوطیان در دوره قاجار» جامعه پژوهی فرهنگی. سال دوم، شماره دوم. پاییز و زمستان 1390: 77-99.

اصل مقاله را در اینجا بخوانید. سایت مجله هم اینجاست.

مرام و مسلک لوطیان در دوره قاجار

محمدرضا جوادی یگانه


محمدرضا جعفرآقایی

دانشجوی دکترای دانشگاه دفاع ملی


رضا مختاری اصفهانی

کارشناس ارشد تاریخ

چکیده

مقاله حاضر به بررسی اخلاق اجتماعی و آداب و رسوم لوطیان در دورة قاجار می پردازد. لوطیان بخشی از زنجیره ای است که در نظر با فتوت آغاز و در اصناف بازار و عیاری نمود مي يابد. هر چند كه اين نمود خارجي نيز در دوره هايي دچار تحول و توسعه مي شوند اما در سراشیبی زوال، تبدیل به لوطیان می شود و در سدة حاضر با ارجاع به متون ماركسيستي به لمپن ها تغییر شکل می دهد. تلقی های متفاوت و گاه معارض از لوتیان وجود دارد، از لوت به معنای پابرهنه تا لوط به معنای منحرف. لوتی به معنای داش مشتی نیز برای ارجاع به بی نیازی لوطیان به کار می رود. در اين مقاله ضمن ذكر اين تلقي ها به اخلاق لوطیان پرداخته می شود و تمایز آن با پنطی ها ذکر می گردد و به طور مشخص پوشش و اجزای لباس لوطیان، آداب لوطیگری، لهجه و زبان لوطیان، بازی ها و سرگرمی های آنان، و نام های لوطیان مورد بررسی قرار می گیرد. در انتها نیز مراسم مذهبی لوطیان بحث می شود و روايتي از همچشمی های لوطیانه در مراسم عزاداری محرم و زد و خوردهای آنان به دست مي دهد.

کلیدواژه: لوطیان، لوتیان، عیاران، فتیان و جوانمردان، آداب و رسوم، دوره قاجار

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان