منو سایت
تاريخ:هفتم بهمن 1390 ساعت 06:47   |   کد : 436
جامعه شناسي خواندن
سنجش نگرش دانشجويان نسبت به خواندن رمان جدي/ جوادي يگانه و مريم کاظمي
مقاله منتشر شده در مجله نقد ادبی

جوادی یگانه، محمدرضا و مریم کاظمی (1390) «سنجش نگرش دانشجویان نسبت به خواندن رمان جدی» نقد ادبی . سال چهارم، شماره 13، بهار 1390. صص23-47. اصل مقاله را در اینجا بخوانید


سنجش نگرش دانشجویان نسبت به خواندن رمان جدي

چکیده: اين پژوهش با هدف «سنجش نگرش جوانان نسبت به خواندن رمان جدي» در سال تحصيلي 88-87 به روش پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه بر روي نمونه 393 نفري از دانشجويان دانشگاه تهران كه از طريق روش نمونهLگيري طبقهLاي متناسب با حجم انتخاب شده بودند، انجام شد. سنجش نگرش به خواندن رمان با استفاده از نظریه فیش باین و آیزن و بر اساس مطالعه استاکمنز (1999)، و اسکاتن و گلاپر (2002، 2004) انجام شد و مشاهده شد که تمايلات رفتاري (نيتِ خواندن) اكثر پاسخگويان نسبت به خواندن رمان جدي مطلوب بوده است، اما كمتر از نيمي از پاسخگويان به صورت گهگاه و يا اكثر اوقات به خواندن رمان جدي ميLپردازند. عوامل موثر مهم در نیت خواندن عبارت بود از: نگرش افراد به خواندن رمان جدی، نظر ديگرانِ مهم در انجام رفتار خواندن، درك بيشتري فرد از عوامل بازدارنده يا تسهيل كننده خواندن، تجربه بيشتر فرد از خواندن در گذشته. سایر نتایج تبیینی عبارت بود از: همبستگي متوسطي ميان ابعاد شناختي و عاطفي نگرش، هنجار ذهني و نيت خواندن وجود دارد؛ رابطه بين متغير رفتار قبلي و نيت خواندن ضعيف است و متغير كنترلِ رفتاري ادراك شده با هيچ كدام از متغيرهاي ديگر رابطه ندارد؛ بين نيت خواندن و رفتار خواندن رمان جدي همبستگي متوسطي وجود دارد؛ متغيرهاي هنجار ذهني، رفتار قبلي و نيت خواندن توانستند رفتار خواندن رمان جدي را پيشLبيني كنند.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان