منو سایت
تاريخ:بيستم و دوم بهمن 1389 ساعت 22:01   |   کد : 396
مقاله
مطالعه اي جامعه­ شناختي در باره جايگاه دختران در نظام آموزش پزشکي کشور
 

توكل، محمد و محمدرضا جوادي يگانه و سيد محمدهاني ساداتي (1389). «مطالعه ای جامعه ­شناختی در باره جايگاه دختران در نظام آموزش پزشکی کشور» زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان). دوره 8. شماره 4. صص 27-50.


مطالعه ای جامعه­شناختی در باره جايگاه دختران در نظام آموزش پزشکی کشور

اصل مقاله را در اینجا بخوانید. این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد جناب ساداتی است.چکيده

در نظام آموزش پزشكي، دو دسته از آمار اعلام شده رسمی، تناقض­هايي را در رفتار برخي دختران متقاضی رشته­های پزشکی نشان مي­دهند: در حالی­که دختران سالهاست نسبت به پسران حجم بيشتری از ورودی­های دانشگاه­های علوم پزشکی را تشکيل می­دهند، اما در مدارج بالای تحصيلی، علمی و شغلی اين دانشگاهها حضور بسيار کمرنگی دارند و اين امر می­تواند برآمده از عدم تمايل ايشان به ادامه تحصيل و دستيابي به مدارج بالاي علمي و شغلي باشد. در اين تحقيق تلفيقی از نظريه­های جامعه­پذيری نقش جنسيتی و نيز نظريه برابری جنسيتی چافتز به عنوان نظريه­های تبيين کننده نابرابری موجود در نظام آموزش پزشکی مورد توجه قرار گرفته­اند.

جامعه آماری تحقيق را دانشجويان دختر (6146 نفر) سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهيدبهشتی و ايران تشکيل می­دهند که از ميان ايشان و با روش نمونه­گيری خوشه­ای چند مرحله­ای تعداد 301 نفر به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. همچنين تعداد 101 نفر (يک­سوم تعداد دختران) پسر نيز به منظور ارائه داده­هايي به عنوان گروه شاهد، مورد پيمايش قرار گرفتند که تعداد حجم نمونه را به 408 نفر افزايش می­دهند.

نتايج اين مطالعه نشان می­دهد که پذيرش تصورات قالبی جنسيتی موجود در جامعه تأثيری منفی در تمايل دختران، هم به ادامه تحصيل، هم به دستيابی به پست­های ارشد مديريتی و هم به دستيابی به جايگاه بالا در نظام آموزش پزشکی دارد.


آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان