منو سایت
تاريخ:دوازدهم تير 1394 ساعت 03:14   |   کد : 3668
خوانش تدریجی کتاب دا
مقاله مشترک با سیدمحمدعلی صحفی و طاهره خیرخواه

جوادی یگانه، محمدرضا و سید محمد علی صحفی و طاهره خیرخواه (1392) «خوانش تدریجی کتاب دا» جامعه شناسی هنر و ادبیات. دوره 5. شماره 2. صص 165-186. 

 اصل مقاله را در اینجا بخوانید. نشانی مقاله در سایت مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات هم اینجا است.

چکیده:

 

کتاب دا یکی از متون مرتبط با جنگ است که در سال‌های اخیر جایگاه مناسبی را در بین متون ادبی به خود اختصاص داده است. مقالة حاضر سعی دارد تحلیلی از فهم خوانندگان از خوانش این کتاب را بیان دارد. با توجه به مفهوم تازه‌تأسیس دانش تجربی ادبیات (ESL) که به کنش‌های سیستم کلی ادبیات، همچون متن، نویسنده و خواننده می‌پردازد و نظریه‌های سه اندیشمند مهم در حوزة نظریه‌های ادبی خواننده‌محور- یعنی یاوس، آیزر و روزنبلت- به تحلیل خوانش مخاطبان از متن کتاب دا توجه شده است. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای حاشیه‌نویسی خوانندگان بر کتاب دا، روایت آنان از دا همچنین از روش گرو‌ه کانونی استفاده شده است. گروه خوانندگان این تحقیق پنج نفر بودند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد خوانندگانی که خوانشی همسو با نویسنده داشتند، کل روایت کتاب را قبول کردند و سعی در توجیه مشکلات روایت داشتند. آنان حجم بالای کتاب و بعضی جزئیات اغراق‌آمیز آن را قبول داشتند، اما سعی می‌کردند این اشکالات را رفع کنند یا جزئی نشان دهند. در مقابل، خوانندگان ناهمسو با نویسنده، سعی داشتند تا متن را به چالش بکشند، رئال بودن متن را زیر سؤال برند و آن را تفسیری غیرواقعی از جنگ و موضوعات پیرامون آن می‌دانستند.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان