منو سایت
تاريخ:چهارم اسفند 1388 ساعت 11:52   |   کد : 336
تاريخ اجتماعي ايران
طرح درس نيمسال دوم 1388-1389
 

بسمه تعالي

طرح درس مباني تاريخ اجتماعي ايران (3120085)

نيمسال دوم 1388-1389

دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

زمان: سه شنبه 14 تا 16

محمدرضا جوادي يگانه

درس اين ترم به عناصر اساسي و اجتماعي-اقتصادي هويت ايراني مي پردازد (يعني آنچه ما از گذشته به امروز ميراث آورده ايم) و تاريخ ايران را از ابتداي عصر صفوي تا انتهاي حکومت رضاشاه از اين منظر بررسي مي کند. متن اصلي درس کتاب زير (و فهم کليت مطالب ذکر شده در کلاس) است. ساير کتاب ها و مقالاتي که در شرح درس آمده، براي توضيحات تکميلي است و جزو منابع امتحاني نيست.

فوران، جان (1377) .مقاومت شكننده: تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سالهاي پس از انقلاب اسلامي. ترجمه احمد تدين. تهران: رسا. فصول اول تا ششم. صص 381-21.

الف) شرح درس

؏ جلسه اول: 20 بهمن

کليات و خلاصه مطالب ترم. شيوه نگارش کارنوشت

؏ جلسه دوم: 27 بهمن

مکتب آنال در تاريخ نگاري. بررسي زندگي روزمره در تاريخ

برودل، فرديناند (1372) .سرمايه داري و حيات مادي. ترجمه بهزاد باشي. تهران: ني.

؏ جلسه سوم: 4 اسفند

نگاهي گذرا به تاريخ ايران از حمله اعراب تا تشکيل صفويه

زيباکلام، صادق (1382) .ما چگونه ما شديم؟ ريشهLيابي علل عقبLماندگي در ايران. تهران: روزنه: چاپ دوازدهم

زرينLکوب، عبدالحسين (1330) .دو قرن سکوت. تهران: انتشارات علمي.

فراي، ريچارد (1364) .عصر زرين فرهنگ ايران. ترجمه مسعود رجب نيا. تهران: سروش.

پورپيرار، ناصر (1381) دوازده قرن سكوت (تاملي در بنيان تاريخ ايران)، تهران: نشر كارنگ

مفتخري، حسين و حسين زماني (1386) .تاريخ ايران از ورود مسلمانان تا پايان طاهريان. تهران: سمت.

هوانسيان، ريچارد و جورج صباغ (گردآورندگان) (1381) .حضور ايرانيان در جهان اسلام. ترجمه فريدون بدره اي. تهران: مرکز بازشناسي اسلام و ايران.

؏ جلسه چهارم: 11 اسفند

شکل گيري ايران جديد در دوره صفوي

طباطبائي، جواد (1381) ديباچهLاي بر نظريه انحطاط ايران. تهران: نگاه معاصر. فصل نخست. صص: 114-27.

نويدي، داريوش (1386) .تغييرات اجتماعيS اقتصادي در ايران عصر صفوي. ترجمه هاشم آغاجري. تهران: ني.

فوران، جان (1377) .مقاومت شكننده: تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سالهاي پس از انقلاب اسلامي. ترجمه احمد تدين. تهران: رسا. فصول دوم و سوم.

فياض، ابراهيم (بي تا) .ساختار فرهنگي-معرفتي عصر صفويه. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

؏ جلسه پنجم: 18 اسفند

اوجگيري و زوال دوره صفوي

سيوري راجر (1374) .ايران عصر صفوي. ترجمه كامبيز عزيزي. تهران: نشر مركز. چاپ چهارم

شريعتي، علي (1377) .تشيع علوي، تشيع صفوي. تهران: چاپخش. چاپ دوم.

طباطبائي، جواد (1381) .ديباچهLاي بر نظريه انحطاط ايران. تهران: نگاه معاصر. فصل نخست. صص: 114-27.

طباطبايي،Oجواد (1381) .سقوط اصفهان به روايت كروسينسكي. تهران: نگاه معاصر.

فوران، جان (1377) .مقاومت شكننده: تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سالهاي پس از انقلاب اسلامي. ترجمه احمد تدين. تهران: رسا. فصول دوم و سوم.

نويدي، داريوش (1386) .تغييرات اجتماعي S اقتصادي در ايران عصر صفوي. ترجمه هاشم آغاجري. تهران: ني.

؏ جلسه ششم: 25 اسفند

ساختار سياسي و نظام پادشاهي در ايران

رجايي، فرهنگ (1382) .مشکله هويت ايرانيان امروز. تهران: ني. گفتار دوم

سودآور، ابوالعلاء (1385) .فره ايزدي. تهران: ني.

طباطبايي فر، سيد محسن (1384) .نظام هاي سلطاني از ديدگاه انديشه سياسي شيعه. تهران: ني.

کاتوزيان، محمدعلي همايون (1380) .تضاد دولت و ملت: نظريه تاريخ و سياست در ايران. تهران: ني.

كاتوزيان، محمد علي همايون (1377) \فره ايزدي و حق الهي پادشاهان] .اطلاعات سياسي- اقتصادي. شماره 130-129

كاتوزيان، محمد علي همايون (1379) .دولت و جامعه در ايران: انقراض قاجار و استقرار پهلوي. ترجمه حسن افشار. تهران: مركز.

مجتبايي، فتح الله (1352) .شهر زيباي افلاطون و شاهي آرماني در ايران باستان. تهران: انجمن فرهنگ ايران باستان.

؏ جلسه هفتم: 17 فرور دين

دين در ايران

رجايي، فرهنگ (1382) .مشکله هويت ايرانيان امروز. تهران: ني. گفتار سوم

الگار، حامد (1356) .دين و دولت در ايران: نقش علما در دوره قاجار. تهران: توس.

مطهري، مرتضي (1376) .خدمات متقابل اسلام و ايران. تهران: صدرا

نجفي، موسي و موسي فقيهLحقاني (1381) .تاريخ تحولات سياسي ايران: بررسي مولفهLهاي دين-حاکميت-مدنيت و تکوين دولت-ملت در گستره هويت ملي ايران. تهران: موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. چاپ دوم.

؏ جلسه هشتم: 24 فروردين

سنت در ايران

اشرف، احمد (1353) ويژگيهاي تاريخي شهرنشيني در ايران- دوره اسلامي نامه علوم اجتماعي. دوره 1، شماره 4. صص 49-7.

افشاري،O مهران (مقدمه، تصحيح و توضيح) (1382) .فتوت نامه ها و رسائل خاكساريه. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. صص شصت و پنج تا هفتاد و نه.

رجايي، فرهنگ (1382) .مشکله هويت ايرانيان امروز. تهران: ني. گفتار چهارم

طباطبائي، جواد (1381) ديباچهLاي بر نظريه انحطاط ايران. تهران: نگاه معاصر.

فوران، جان (1377) .مقاومت شكننده: تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سالهاي پس از انقلاب اسلامي. ترجمه احمد تدين. تهران: رسا. فصول دوم و چهارم.

محجوب، محمد جعفر (2000) .آيين جوانمردي يا فتوت. نيويورك. انتشارات كتابهاي ايراني.

کچويان، حسين (1383) .كندوكاو در ماهيت معمايي ايران. قم: بوستان كتاب.

؏ جلسه نهم: 31 فروردين

ترکيب عناصر هويتي ايرانيان S شخصيت ايراني

چلبي، مسعود (1381) .بررسي تجربي نظام شخصيت در ايران. تهران: فرهنگ ، هنر و ارتباطات. فصل اول

خرمشاهي، بهاءالدين (1368) .حافظ نامه. بخش اول. تهران: انتشارات علمي S فرهنگي. صص 413-403.

رجايي، فرهنگ (1382) .مشکله هويت ايرانيان امروز. تهران: ني. گفتار اول

شايگان،(1371) .آسيا در برابر غرب. تهران : باغ آينه .

شريعتي، علي (1361) .بازشناسي هويت اسلامي- ايراني. تهران: الهام.

كربن، هانري و ديگران (1381) .روح ايراني. ترجمه محمود بهفروزي. تهران: پندنامك.

؏ جلسه دهم: 7 ارديبهشت

ترکيب عناصر هويتي ايرانيان S خلقيات منفي ايرانيان

بازرگان، مهدي (عبدالله متقي) (1357) .سازگاري ايراني: فصل الحاقي روح ملت ها. تهران: ياد. (براي توضيح تكميلي نگاه كنيد به: http://www.mrjavadi.com/detail.asp?id=207)

جمالزاده، محمد علي (1345) .خلقيات ما ايرانيان. تهران:كتابفروشي فروغي.

جوادي يگانه (1386) «تنبلي اجتماعي: تعريف و ويژگي ها» سايت شهر (5 شهريور 1386 ).

جوادي يگانه، محمدرضا (1386) «مهمترين دشمن داخلي ايرانيان» سايت بازتاب. (6 فروردين 1386).

جوانبخت، مهرداد (1379) .ايراني از نگاه انيراني: خلق و خوي ايرانيان از نگاه سياحان. اصفهان: آموزه.

قاضي مرادي، حسن (1378) . پيرامون خودمداري ايرانيان. تهران: ارمغان. صص 97 تا 108.

؏ جلسه يازدهم: 14 ارديبهشت

اقتصاد اجتماعي ايران تا دوره پيش از مشروطه

فشاهي، محمدرضا (1354) .گزارشي كوتاه از تحولات فكري و اجتماعي در جامعه فئودالي ايران. تهران: گوتنبرگ.

سيف، احمد (1387) .قرن گمشده: اقتصاد و جامعه ايران در قرن نوزدهم. تهران: ني.

فوران، جان (1377) .مقاومت شكننده: تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سالهاي پس از انقلاب اسلامي. ترجمه احمد تدين. تهران: رسا. فصول 2 و 4 و 6.

کاتوزيان، محمدعلي همايون (1373) . اقتصاد سياسي ايران؛ از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي. ترجمه محمدرضا نفيسي و کامبيز عزيزي. تهران: مرکز. ويرايش دوم.

جمال زاده، محمدعلي (1335) .گنج شايگان. برلن.كاوه.

لمبتونO، آن كاترين(1362) .مالك و زارع در ايران. ترجمه منوچهر اميري. تهران:Oانتشارات علمي و فرهنگي.

ولي، عباس (1380) .ايران پيش از سرمايه داري. ترجمه حسن شمس آوري. تهران: مركز.

اشرف، احمد (1359) .موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران. تهران: پيام.

؏ جلسه دوازدهم: 21 ارديبهشت

مدرنيته و ايران

آشوري، داريوش (1384) .ما و مدرنيت. تهران: صراط. صص 304-263.

حائري، عبدالهادي (1367) .نخستين رويارويي هاي ايرانيان با دو رويه تمدن بورژوازي غرب. تهران: اميركبير.

رجايي، فرهنگ (1382) .مشکله هويت ايرانيان امروز. تهران: ني. گفتار پنجم

وحدت، فرزين (1383) .رويارويي فکري ايران با مدرنيت. ترجمه مهدي حقيقتLخواه. تهران: ققنوس.

؏ جلسه سيزدهم: 28 ارديبهشت

تلاش هاي حکومتي براي اصلاحات در دوره قاجار

زيباکلام، صادق (1382) .سنت و مدرنيته: ريشهLيابي علل ناکامي اصلاحات و نوسازي سياسي در ايران عصر قاجار. تهران: روزنه. چاپ پنجم. فصل پنجم و ششم.

طباطبائي، جواد (1385) .مکتب تبريز و مباني تجددخواهي. تبريز: ستوده. فصل دوم.

فوران، جان (1377) .مقاومت شكننده: تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سالهاي پس از انقلاب اسلامي. ترجمه احمد تدين. تهران: رسا. فصل پنجم.

؏ جلسه چهاردهم: 4 خرداد

انديشه هاي سياسي و فرهنگي انقلاب مشروطه

داوري، رضا (1363) شمهLاي از تاريخ غربزدگي ما. تهران: سروش

طباطبائي، جواد (1385) .مکتب تبريز و مباني تجددخواهي. تبريز: ستوده. فصول شش و هفت و هشت.

قاضي مرادي. حسن (1385) .نوسازي سياسي در عصر مشروطه ي ايران. تهران: اختران. صص 79 به بعد.

کچويان، حسين (1384) .تطورات گفتمان هاي هويتي ايران. تهران: ني. فصل چهارم.

مددپور، محمد (1372) .تجدد و دينLزدايي در فرهنگ و هنر منورالفکري از آغاز پيدايي تا پايان عصر قاجار. تهران: سالکان.

مستشار الدوله (ميرزا يوسف خان تبريزي) (1386/1287ق) . يک کلمه. به اهتمام عليرضا دولتشاهي. تهران: بال.

ناييني، ميرزا حسين (1334) .تنبيه الامه و تنزيه المله. به كوشش سيد محمود طالقاني. تهران: شركت سهامي انتشار.

؏ جلسه پانزدهم: 11 خرداد

پيامدها و نتايج انقلاب مشروطه. دوران رضاشاه S کشف حجاب

آبراهاميان، يرواند (1377) .ايران بين دو انقلاب. ترجمه احمد گل محمدي و محمد ابراهيم فتاحي. تهران: ني. 206-128.

*****

ب) شيوه نمره دهي

- حضور و مشارکت در کلاس: 2 نمره (بيش از 2 جلسه غيبت، هر جلسه 5/. نمره کسر مي شود. هر 2 جلسه تاخير، يک جلسه غيبت محسوب مي شود. تاخير يا غيبت هر جلسه در جلسات بعد اصلاح نخواهد شد. نمره مشارکت در کلاس (انتقاد و پرسش و حضور موثر در مباحث) به نمره فوق اضافه مي شود.

- کارنوشت:8 نمره. (1.5 نمره از کارنوشت، به نظم در زمان ارسال آن (بر اساس تاريخ هاي مشخص شده) اختصاص مي يابد)

- آزمون پايان ترم: 10 نمره (آزمون پايان ترم، از کتاب و کليات مطالب طرح شده در کلاس است.)

براي تماس و ارسال كارنوشت ها و... تنها با پست الكترونيكي socialhistory@mrjavadi.com تماس بگيريد.

ج) طرح کارنوشت: خلاصه و نقد يک سفرنامه خارجي در باره زندگي روزمره ايرانيان

تحقيق اين نيمسال، نگارش يک مقاله علمي، با موضوع خلاصه و نقد يکي از سفرنامه هاي فرنگيان به ايران) در باره زندگي روزمره ايرانيان است. توضيحات تکميلي در باره کارنوشت و نيز در باره موضوع زندگي روزمره در تاريخ در جلسه دوم خواهد آمد و خلاصه اي از آن نيز در سايت ذکر خواهد شد. هر دانشجو بايد يکي از سفرنامه هاي فرنگيان به ايارن را انتخاب کرده و در آن به بررسي زندگي روزمره ايرانيان در کتاب انتخاب شده بپردازد.

نکته 1: چنانچه صفحات کتاب زير 200 صفحه باشد، بايد دو کتاب انتخاب شود.

نکته 2: حتما کتاب را ببينيد و بعد انتخاب کنيد. عنوان و مشخصات کتاب، معرف مناسبي براي انتخاب نيستند. شايد نتوانيد به كتاب دسترسي پيدا كنيد.

نکته 3: هر کتاب تنها توسط يک دانشجو مي تواند بررسي شود.

مقاله شما بايد شامل عناصر زير باشد:

صفحه عنوان مقاله

§ عنوان تحقيق (يک نام انتخاب شده توسط دانشجو)

§ نام کتاب خلاصه شده و نام نويسنده کتاب

§ نام و نام خانوادگي نويسنده مقاله

§ پست الکترونيکي نويسنده مقاله

§ اطلاعات کتابشناختي کتاب (نام خانوادگي، نام نويسنده (سال انتشار) .نام کتاب. نام و نام خانوادگي مترجم. شهر محل انتشار: ناشر. تعداد صفحات کتاب

مقدمه (حدود دو صفحه)

§ بحث در باره زندگي روزمره ايرانيان و لزوم توجه به آن

§ اهميت بحث هاي مطرح شده در سفرنامه ها در شناخت وضعيت فعلي ايران

§ پرسش اساسي که شما در اين مقاله به دنبال پاسخ به آن بوده ايد (يعني پيدا کردن عناصر زندگي روزمره ذکر شده در آن کتاب)

§ توضيح در باره زندگي روزمره از نظر مکتب آنال

معرفي کتاب انتخاب شده (حدود يك صفحه)

§ توضيحاتي در باره نويسنده و زندگي وي

§ توضيحاتي در باره سفر نويسنده: سال سفر، مسير سفر، شيوه سفر، همراهان، علت و انگيزه سفر.

§ آيا کتاب حاصل يادداشت روزانه سفر است يا پس از بازگشت نوشته شده است

§ توضيحاتي در باره کتاب، فصول آن و برخي توضيحات کلي

بحث اصلي

§ مطالب ذکر شده در باره هر بعد از زندگي روزمره را در ذيل يک عنوان از عناوين کلي بياوريد. مطالب را بر اساس موضوعات طبقه بندي کنيد، نه بر اساس صفحه. (عين متن را بياوريد، با قرار دادن در گيومه و ذکر شماره صفحه).

§ براي هر يك از عناصر مورد اشاره نويسنده حتما نكته زير بررسي و ذكر شود: - اگر مربوط به شهر، منطقهO،گروه و يا قوميت خاصي است نام آن ذكر شود

نتيجه گيري

§ بحث کلي و پاسخ نهايي به پرسش آغازين: خلاصه اي از کليات نگاه نويسنده

§ نقد ديدگاه نويسنده کتاب در باره زندگي روزمره ايارنيان

منابع (در صورت موجود بودن)

اگر از منبعي جز کتاب اصلي استفاده کرده ايد، آن را به ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسنده ذکر کنيد.

نکته 4: دقيقا مطابق اين الگو عمل کنيد. چنانچه مطالب اضافي و تکميلي مي خواهيد اضافه کنيد، با رعايت اين الگو باشد. آوردن متن ذکر شده در باره زندگي روزمره با ذكر شماره صفحه آن، ضرورت دارد.

نکته 5: نمونه اي از تحقيقات ترم هاي گذشته دانشجويان در باره خلقيات مثبت و منفي ايرانيان در سفرنامه ها، در بخش «کارنوشت هاي دانشجويي» در سايت mrjavadi.com آمده است.

نکته 6: کار تحقيقي شما، کاري است نو و لذا در کنار داشتن نگاهي به تحقيقات گذشته، وجود ابتکار، خلاقيت و نوآوري، آن را از کارهاي گذشته متمايز مي کند. کانت مي گويد: «دلير باش در بكار بستن فهم خويش» و اين شعار روشنگري در اروپا بود.

نکته 7: در طبقه بندي عناصر زندگي روزمره، از طبقه بندي برودل استفاده کنيد. اين طبقه بندي در جلسه دوم ارائه خواهد شد. هر مشاهده مي تواند به يک يا چند بعد زندگي روزمره برگردد. اگر چيزي را نتوانستيد ذيل اين طبقه بندي بياوريد، آن را در بخشي با عنوان «ساير» بياوريد.

شيوه نگارش کارنوشت

کارنوشت ها با قلم Times New Roman يا لوتوس و با فونت 14 در قالب word تايپ شود. آنچه از کتاب مستقيما نقل ميOشود، با قلم Times New Roman يا لوتوس و با فونت 12 Bold و با ذکر شماره صفحه در انتهاي نقل قول ذکر شود. چنانچه نقل قول مستقيم، بيش از 40 کلمه باشد، در يک (يا چند) پاراگراف جداگانه ذکر شود. شيوه اسناد در متن و ارجاع در انتهاي مقاله (در صورت ضرورت) نيز تنها بر اساس شيوه ASA (ذکر شده در صفحات اوليه تمام شماره هاي اخير نامه علوم اجتماعي يا مجله جامعه شناسي ايران) باشد.

زمانبندي ارسال کارنوشت

انتخاب کتاب براي تحقيق و ارسال عنوان کتاب: تا 10 اسفند. فهرست کتاب هاي انتخاب شده دانشجويان، بر روي سايت قرار خواهد گرفت. اولويت انتخاب بر اساس زمان ارسال نام کتاب انتخابي به بنده است. تاييد کتاب تنها در صورتي است که در سايت جلوي نام دانشجو، نام کتاب آورده شود. فهرست كتاب ها هر چند روز يكبار به روز خواهد شد.

ارسال کارنوشت: تا 30 فروردين

بازبيني کارنوشت و ارسال مجدد به دانشجو: تا 13 ارديبهشت (مقالات پس از بازبيني و اصلاح توسط اينجانب، دوباره به آدرس پست الکترونيکي دانشجو ارسال خواهد شد). اين اصلاحات به صورت گذاشتنcomment يا highlight کردن مقاله دانشجو است.

رفع ايرادات ذکر شده و ارسال کارنوشت نهايي: 3 خرداد

شيوه ارسال: کارنوشت فقط به آدرس socialhistory@mrjavadi.com ارسال شود.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان