منو سایت
تاريخ:نوزدهم دی 1388 ساعت 16:28   |   کد : 326
جامعه شناسي خواندن
دختران دانشجو و خوانش رمان
مقاله چاپ شده در شماره 27 مجله پژوهش زنان. جوادی یگانه و آسیه ارحامی.

مقاله منتشر شده در مجله پژوهش زنان. شماره ۲۷. زمستان ۱۳۸۸. صص ۳۱-۵۰.
برای مشاهده اصل مقاله اینجا را ببینید.

چکیده: امروزه رمان غالب ترين ژانر ادبي معاصر است.از ميان تمامي طرفداران رمان، سهم زنان در اين حوزه ،چه در غالب نويسنده و چه در مقام خواننده به طور روز افزوني در حال افزايش است. به نحوي که بسياري از صاحب نظران از زنانه شدن ادبيات سخن مي گويند.مقاله پيش رو به بررسي همين ابعاد پرداخته است.متاسفانه در زمينه رمان خواني ايرانيان آمار دقيق و مناسبي در دست نيست و لذا نتايج تجربي موجود در مقاله، نتيجه مجموعه اي از کارهاي دانشجويي در زمينه رابطه دختران با رمان است. نتايج اين تحقيقات نشان دهنده ميزان بيشتر مطالعه در مردان نسبت به زنان است و البته در باره ميزان مطالعه رمان، تفاوت معني داري ميان دانشجويان دختر و پسر وجود ندارد. بيشترين دليل خواندن رمان نيز کسب تجربه هاي جديد و آشنا شدن با دنيا و شخصيت هاي جديد است.
واژگان كليدي: خوانش رمان، دانشجويان، دختران، ايران، رمان

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان