منو سایت
تاريخ:هفتم دی 1388 ساعت 13:48   |   کد : 322
مقاله
پوشش زنان در سينماي پس از انقلاب اسلامي
منشتر شده در مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات.شماره 11

جوادي يگانه، محمدرضا و حميده هاتفي (1387) «پوشش زنان در سينماي پس از انقلاب اسلامی» مطالعات فرهنگي و ارتباطات. سال چهارم. شماره 11. بهار 1387.صص 63-76.

اصل مقاله را از اینجا بخوانید.


چکیده:

پوشش زنان در ايران همزمان امري فرهنگي، مذهبي و ايدئولوژيكي است. در عين حال بازنمايي آن نيز تابعي از امور مذكور است. در اين مقاله به اشكال بازنمائي پوشش زنان و تغييرات حادث در شكل بازنمايي پرداخته شده است. نويسندگان سعي دارند با بهره گيري از مبحث فرهنگ عامه تاثيرات سينما را بر اشكال بازنمايي پوشش زنان تبيين نمايند. بر اساس يافته هاي پژوهش که از تحليل محتواي 103 فيلم در سه دورة تاريخي پس از انقلاب به دست آمده در شکل پوشش زنان در فيلمها تغييراتي بروز نموده است به اين صورت که به طور کلي پوشش بدن و سر زنان سيري نزولي داشته و از غلبه چادر در دورة جنگ کاسته و به ساير انواع پوشش متمايل شده است. نويسندگان نشان داده اند كه سينما از بازنمائي هژمونيك ساز پوشش زنان(چادر به مثابه ايدئولوي رسمي) در دوره اول به تدريج به سمت بازنمائي ضد هژمونيك پوشش(ارائه تصوير منفي از چادر )در دوره سوم تغيير موضع داده است.

كليدواژه:سينما،فرهنگ عامه پسند، پوشش، زنان،حجاب، بازنمائي رسانه اي

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان