منو سایت
تاريخ:بيستم و يکم مهر 1388 ساعت 19:02   |   کد : 306
پايان نامه
سنجش نگرش جوانان نسبت به خواندن رمان هاي جدي/ مريم كاظمي
 

سنجش نگرش جوانان نسبت به خواندن رمانهاي جدي، نوشته مریم کاظمی. گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران. استاد راهنما:محمد رضا جوادي يگانه. استاد مشاور: دكتر شهرام پرستش. استاد داور: دكتر اباذري. دفاع: 20مهر 1388. نمره 17.5


پاورپوينت پايان نامه را از اينجا ببينيد.چكيده:
اين پژوهش در دو سطح توصيفي و تبييني با هدف «سنجش نگرش جوانان نسبت به خواندن رمان جدي و بررسي عوامل موثر ديگر» در سال تحصيلي 88-87 به روش پيمايشي و با استفاده از ابزار پرسشنامه بر روي نمونه 393 نفري از دانشجويان دانشگاه تهران كه از طريق روش نمونه گيري طبقه اي متناسب با حجم انتخاب شده بودند، انجام شد. نتايج توصيفي عبارتند از: ـ نگرش جوانان در بعد شناختي و عاطفي مثبت است. ـ نظر ديگرانِ مهم در انجام رفتار خواندن در حد زياد مهم است. ـ نيمي از پاسخگويان درك متوسطي از عوامل تسهيل كننده و يا دشوار كننده خواندن داشته اند. ـ بيش از نيمي از پاسخگويان در گذشته تجربه خواندن داشته اند. ـ تمايلات رفتاري(نيتِ خواندن) اكثر پاسخگويان نسبت به خواندن رمان جدي مطلوب بوده است. ـ كمتر از نيمي از پاسخگويان به صورت گهگاه و يا اكثر اوقات به خواندن رمان جدي مي پردازند. فرضيه هاي مهم در بخش تبييني عبارت بودند از: ـ هر چه نگرش افراد نسبت به خواندن رمان جدي قوي تر باشد، نيت خواندن بيشتر شكل مي گيرد. ـ هر چه نظر ديگرانِ مهم در انجام رفتار خواندن بيشتر باشد، نيت خواندن در فرد قوي تر شكل مي گيرد. ـ هر چه فرد درك بيشتري از عوامل بازدارنده يا تسهيل كننده خواندن داشته باشد، نيت خواندن در وي قوي تر شكل مي گيرد. ـ هر چه فرد در گذشته تجربه بيشتري از خواندن داشته باشد، نيت خواندن در وي بيشتر شكل مي گيرد. ـ هر چه نيت خواندن مطلوب ترباشد، احتمال بيشتري دارد رفتار خواندن رمان جدي شكل گيرد. نتايج حاصل از تحليل هاي آماري به شرح ذيل بود: ـ همبستگي متوسطي ميان ابعاد شناختي و عاطفي نگرش، هنجار ذهني و نيت خواندن وجود دارد. رابطه بين متغير رفتار قبلي و نيت خواندن ضعيف است و متغير كنترلِ رفتاري ادراك شده با هيچ كدام از متغيرهاي ديگر رابطه ندارد. ـ بين نيت خواندن و رفتار خواندن رمان جدي همبستگي متوسطي وجود دارد. ـ متغيرهاي هنجار ذهني، رفتار قبلي و نيت خواندن توانستند رفتار خواندن رمان جدي را پيش بيني كنند. ـ نتايج به دست آمده از آزمون متغيرهاي زمينه اي نشان داد ميانگين ميزان خواندن رمان جدي بر حسب دانشكده و پايگاه اقتصادي اجتماعي متفاوت است.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان