منو سایت
تاريخ:شانزدهم دی 1387 ساعت 13:16   |   کد : 239
جامعه شناسي ادبيات
محورهاي آزمون پايان ترم جامعه شناسي ادبيات - نيمسال اول 88-87
 

محورهاي آزمون پايان ترم جامعه شناسي ادبيات- نيمسال اول 88-87

· مفهوم واقعيت مجازي در ادبيات

· مفهوم حفظ اسرار در ادبيات

· معناي سرآغازها در رمان معاصر، و تفاوت آن با سرآغازهاي در افسانه هاي قديمي

· مفهوم گفتار کنشي در ادبيات

· تعريف ميلر از ادبيات

·

· راه های انتشار یک شعر در قدیم

· تفاوت های مناقب خوان و فضایل خوان

·

· ويژگي هاي قهرمان پروبلماتيك رمان

· تعريف رمان از نظر گلدمن و تمايز آن با حماسه و افسانه

· انواع رمان از نظر گلدمن

· رابطه رمان با زندگي بورژوازي از نظر گلدمن

·

· انواع هنر از نظر بورديو و رابطه هر نوع با ميدان قدرت

· تفاوت نگاه جامعه شناختي با نگاه ادبي به مسائل از نظر بورديو

· قانون اساسي يا قاعده رفتار در ميدان ادبي و تفاوت آن با جهان اقتصادي

·

· سیر تاریخی نظریات معطوف به واکنش خواننده

· نظریه روزنبلت در باره رابطه خواننده و متن

· انواع نظریه های نقد معطوف به واکنش خواننده

· نگاه پدیدارشناسانه در رابطه خواننده و نویسنده

·

· اثرات مثبت و منفي تامين هزينه نويسنده با شغلي غير از ادبيات (خودبسندگي مالي نويسنده) بر ادبيات

· وظايف و كارهاي انتشارات

· تاثيرهاي مثبت و منفي سياست هاي حمايتي (خريد کتاب و سوبسيد ها در باره کتاب) و کنترلي (سانسور و نظارت قبل از چاپ) دولت ها بر ادبيات

· شيوه درست نظارت بر آثار ادبي چگونه بايد باشد؟ آيا اصولا نظارت بر آثار ادبي ضروري است؟

· تفاوت هاي شبکه هاي فرهيختگان و عوام در توزيع کتاب، و نحوه حصول تعادل ميان ايندو شبکه از نظر اسکارپيت

· علل اجتماعي پايين بودن ميزان مطالعه در ايران

· تفاوت هاي بين مصرف کتاب و خواندن کتاب

· آيا مصرف ابزاري کتاب ادبي، مصرف ادبي است

· تفاوت بين جامعه پذيري ادبي و جامعه پذيري از طريق ادبيات چيست و کدام را در جامعه ايران، کارکرد نامطلوب تري دارند

· توصيف اوضاع و احوال مناسب براي مطالعه در ايران، اين مواقع و لحظات، با چه مخاطراتي روبرو هستند که باعث مي شود مطالعه در اين مواقع، در ايران انجام نشود؟

·

· عوامل موثر بر رشد كتابخواني در انگلستان قرن هجدهم

· تفاوت هاي جنسيتي كتابخواني در قرن هجدهم و تبيين علل آن

·

· يك پرسش خارج از محورهاي تعيين شده در بالا خواهد بود.

·

· يک پرسش با رويکرد جامعهLشناسي ادبيات در باره کتاب «ژزمينال» مطرح خواهد شد. (آوردن اين کتاب در جلسه امتحان مجاز است.)

سئوالات ترم های گذشته در باره رمان های دیگر در ادامه آمده است.نمونه سئوالات ترم های گذشته در باره رمان
(برای تقریب به ذهن)

در باره کتاب «روي ماه خداوند را ببوس» به يکي از سئوالات زير جواب دهيد.

- «خدا»ي يونس چه ويژگي هايي دارد؟

- شخصيت اجتماعي «يونس» را توصيف کنيد.

- مهمترين مسائل اجتماعي ذکر شده در کتاب را ذکر کنيد.

- چاپ اول کتاب 1379 است. چگونه مي توان بين محتواي کتاب و وضعيت جامعه ايران در آن دوران رابطه برقرار کرد؟ آيا کتاب، معرف و نشاندهنده جامعه آنروز ايران هست يا خير؟

- سواد جامعه شناختي نويسنده کتاب را نقد کنيد.

- مساله اصلي داستان چيست؟

در باره رمان «قلعه مالويل» به يکي از سئوالات زير جواب دهيد. (شواهدي از رمان را به عنوان نمونه ذکر کنيد)

- آيا امانوئل، يک قهرمان پروبلماتيک است؟ (نمونه بياوريد)

- نوع نگاه روبر مرل به مذهب چيست؟ کدام غلبه دارد: استبداد کليسايي يا کارکردهاي مثبت مذهب؟

- رابطه امانوئل را با روبر مرل (بر اساس نظريه بورديو) تحليل کنيد.

- آيا جامعه قبل از انفجار و جامعه بعد از انفجار تفاوت دارد؟ انفجار چه فرصتي را براي نظام اجتماعي ايجاد مي کند؟ عاقبت اين فرصت چه مي شود؟

- «قلعه مالويل» را با «قلعه حيوانات» مقايسه کنيد.

- نوع رهبري امانوئل چگونه است؟

- جايگاه زن در جامعه پس از انفجار چيست؟

- عناصر پست مدرن و فرا-داستان (metafiction) را در «قلعه مالويل» نشان دهيد و نقش آن را در پيشبرد اين داستان بيان كنيد.

- نظريه هيپوليت تن در باره تاثير سه عامل نژاد، محيط و زمان بر پديده ادبي را در رمان نشان دهيد.

در باره کتاب «هيس» به يکي از سئوالات زير جواب دهيد.

- آيا قهرمان رمان، يک قهرمان پروبلماتيک است؟ (نمونه بياوريد)

- ارتباط ميان قهرمانان رمان چيست: مجيد، جهان شاه، راوي، و محمدرضا کاتب.

- تفاوت هاي نسلي بين نعمان و سروان (راوي) و بين سروان و پسر صمد چيست؟

- عشق در «هيس» چگونه است و آيا عشق در «هيس» با مرگ نسبتي دارد؟

- «جهان شاه» را با «خفاش شب» مقايسه كنيد.

- منش (بر اساس تعريف بورديو) قهرمان رمان چيست؟

- تهرانِ «هيس»، چگونه تهراني است، تهران را به عنوان قهرمان رمان در نظر بگيريد.

- فرا-داستان (metafiction) را در «هيس» نشان دهيد و نقش آن را در پيشبرد اين داستان بيان كنيد.

در باره رمان «سور بز» به يكي از سئوالات زير پاسخ دهيد و پاسخ خود را با شواهدي از كتاب همراه كنيد.

- ويژگي هاي رفتاري يك ديكتاتور را با استفاده از رفتار تروخيو بيان كنيد.

- نقاط ضعف يك ديكتاتور از نظر يوسا در سور بز چيست؟

- نگاه مردان به زنان (و بويژه اورانتيا) در جامعه اي مانند دومينيكن را بر اساس نظريه هاي فمينستي نقد كنيد.

- چگونه افراد در نظام ديكتانوري تسليم مي شوند و نظام ديكتاتوري تداوم پيدا مي كند؟ (رفتار ژنرال (پوپو) رومان فرناندس را تحليل كنيد.)

- چرا ترور تروخيو به نتيجه نرسيد (تحليل جامعه شناختي كنيد)؟

- ترجمه فصل عبداله كوثري از فصل آخر سور بز را نقد كنيد. آيا قواعد مميزي در اين مورد، به نفع ادبيات است يا به زيان آن؟

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان