منو سایت
تاريخ:شانزدهم دی 1387 ساعت 09:16   |   کد : 238
تاريخ اجتماعي ايران
محورهاي آزمون پايان ترم اول 88-87 و يادداشت هاي كلاسي
 
يادداشت هاي كلاسي اين ترم را در اينجا بخوانيد. محورهاي آزمون پايان ترم در ادامه آمده است:


محورهاي آزمون پايان ترم نيمسال اول 88-87

§ عصر زرين تمدن ايراني-اسلامي کدام دوره است و ويژگي هاي آن کدام است

§ نقش صفويه در تاريخ ايران و هويت ايراني با تاکيد بر عناصر مشروعيت بخش (ایدئولوژیک) به صفويه (از نظر فوران)

§ شرح چندبعدي بودن شخصيت هاي برجسته ايراني

§ مفهوم رندی در توضیح شخصیت ایرانی و تغییر آن به رند وارونه در دوران اخیر

§

§ خلاصه نظريه استبداد ايراني کاتوزيان

§ نظريه فره ايزدي و تحليل رفتارهاي مردم و گروه هاي نخبه در برابر شاه بر اساس اين نظريه

§ نحوه تعامل شاهان و دين

§ نحوه ترکيب استبداد و فره ايزدي در پادشاهي در ايران و پيوستاري بودن آن

§ ويژگي هاي سلطنت شيعي

§

§ مهمترين خدمات ايرانيان به اسلام

§ علل همکاري علماي شيعه با پادشاهان قاجار

§ علت برخورد علما با تجددخواهي و مدرنيته غربي

§

§ مهمترين عناصر زندگي شهري در ايران قديم (از نظر اشرف)

§ گروه های عمده موجود در بخش شهری ایران در دوره قاجاریه (از نظر فوران)

§ ساختار و صورتبندي اجتماعی ایران ماقبل سرمایه داری در دوره هاي قاجار و صفوي (از نظر فوران)

§ محورهاي اقتصاد شهري در دوره صفويه (از نظر فوران)

§ عناصر تشکيلات اداري ايران در دوران صفويه

§ کشمکش های داخلی دوره صفویه

§

§ اصلاحات از درون در حکومت قاجاريه، کارگزاران اين اصلاحات، و علل ناکامي اين اصلاحات

§ ويژگي هاي انديشه هاي سياسي دوره قاجار با تاکيد بر يک کلمه مستشارالدوله

§ شباهت ها و تفاوت هاي رضاشاه و اميرکبير

§ وضعيت بازرگاني خارجي ايران در دوره قاجار (از نظر فوران)

§ محورها و بخش هاي اقتصاد شهري در دوره قاجار (از نظر فوران)

§ ماهيت وابستگي ايران در دوره قاجار از نظر فوران

§ جایگاه روسیه و انگلیس در اقتصاد ایران در دوره قاجاریه و تغییرات آن (از نظر فوران)

§ گروه های اجتماعی درگیر در جنبش بابیه (از نظر فوران)

§

§ موفقيت ها و ناکامي هاي انقلاب مشروطه (با تاکيد بر دوران رضاشاه) با توجه به اهداف و خواسته هاي مشروطه خواهان (دموکرات ها) و نيز از نظر ناظر بيروني (جامعه ايران) به تفکيک ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي، مذهبي، اقتصادي، و اجتماعي و ديني

§

§ علل اجتماعي شکل گيري و رواج آيين فتوت و جوانمردي در ايران (از نظر افشاري)

§ انواع گروه های جوانمرد و قلندر در عهد صفوي به بعد (از نظر افشاري)

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان