منو سایت
تاريخ:بيستم و دوم اسفند 1386 ساعت 17:21   |   کد : 156
جامعه شناسي ادبيات
طرح درس نيسمال دوم 86-87
 

طرح درس جامعه شناسي ادبيات

نيمسال دوم 1387-1386

دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

زمان: يک شنبه ها 10:30 تا 12 S مکان: کلاس 201

امتحان: 29 خرداد 87- ساعت 8:30

درس جامعه شناسي ادبيات، به بررسي رابطه ادبيات (با تاکيد بر رمان) و جامعه (با تاکيد بر ايران بين کودتاي 28 مرداد تا انقلاب اسلامي) است. منابع اصلي درس بخش هايي از کتاب اسکارپيت و مقالات زير است (مقالات در انتشارات موجود است):

- اسکارپيت، روبر (1374) .جامعه شناسي ادبيات. ترجمه مرتضي کتبي. تهران: سمت. فصل هاي: 4 (نويسنده در جامعه)، 5 (عمل انتشار)، 6 (شبکه هاي توزيع)، 8 (مطالعه و زندگي).

- برسلر، چارلز (1386) .درآمدي برنظريه ها و روش هاي نقد ادبي. ترجمه مصطفي عابديني فرد. ويراستار حسين پاينده. تهران : نيلوفر. فصل 4. صص 122-101.

- بورديو، پي ير (1375) «جامعه شناسي و ادبيات: آموزش عاطفي فلوبر». ترجمه يوسف اباذري. ارغنون. شماره 9 و 10: صص 111-77.

- شفيعي کدکني، محمدرضا (1386) «راه هاي انتشار يک شعر، در قديم» .زمينه هاي اجتماعي شعر فارسي. تهران: اختران. صص 64-34.

- گلدمن، لوسين (1371) .جامعه شناسي ادبيات: دفاع از جامعه شناسي رمان. ترجمه محمدجعفر پوينده. تهران: هوش و ابتکار. فصل اول (مقدمه اي بر جامعه شناسي رمان). صص 43-19. فصل چهارم (روش ساختگراي تکويني در تاريخ ادبيات). صص332-315.

- ميلر، جي. هيليس (1384) .پيرامون ادبيات. ترجمه علي اصغر بهرامي. تهران: ني. فصل دوم: ادبيات به منزله واقعيت مجازي. صص 66-39.

- وارگاس يوسا، ماريو (1385) .سور بز. ترجمه عبدالله کوثري. تهران: علم. (بر اساس مطالب مطرح شده در ترم، سئوالاتي مرتبط با جامعه شناسي ادبيات در جلسه امتحان پايان ترم طرح خواهد شد. آوردن رمان در جلسه امتحان بلامانع است.)

ساير کتاب ها و مقالاتي که در شرح درس آمده، براي توضيحات تکميلي است و جزو منابع امتحاني نيست.

شرح درس

؏ جلسه اول: بيست و يک بهمن

طرح کلي مباحث ترم و کارنوشت

؏ جلسه دوم: بيست و هشتم بهمن

ادبيات چيست

ميلر، جي. هيليس (1384) .پيرامون ادبيات. ترجمه علي اصغر بهرامي. تهران: ني. فصل دوم: ادبيات به منزله واقعيت مجازي. صص 66-39.

سارتر، ژان پل (1356) ادبيات چيست؟ ترجمه ابوالحسن نجفي و مصطفي رحيمي. تهران: كتاب زمان.

؏ جلسه سوم: پنجم اسفند

اجتماعيات در ادبيات فارسي

روح الاميني، محمود (1375) «دو شاعر، يک مضمون، دو زمان» .نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيات فارسي. تهران: آگه. صص 196-181 .

کوزر، لوييس (1353) .جامعهLشناسي در ادبيات، ترجمه و تحقيق (پايان نامه) معصومه عصام. تهران: انجمن دانشجويان دانشگاه تهران

آجوداني، ماشاءالله (1382) .يا مرگ يا تجدد: دفتري در شعر و ادب مشروطه. تهران: اختران.

آرين پور، يحيي (1372) .از صبا تا نيما: تاريخ 150 سال ادب فارسي. تهران: زوار (چاپ اول: 1350)

شفيعي کدکني، محمدرضا (1386) .زمينه هاي اجتماعي شعر فارسي. تهران: اختران.

جوادي يگانه، محمد رضا (1385) .اجتماعيات در ادبيات فارسي. قابل دسترسي در :

http://www.mrjavadi.com/detail.asp?id=50

؏ جلسه چهارم: دوازدهم اسفند

نظريه هاي جامعه شناسي ادبيات: نظريه لوونتال S نظريه اسکارپيت

لوونتال، لئو (1386) .رويکرد انتقادي در جامعه شناسي ادبيات. ترجمه محمدرضا شادرو. تهران: ني.

اسکارپيت، روبر (1374) .جامعه شناسي ادبيات. ترجمه مرتضي کتبي. تهران: سمت.

؏ جلسه پنجم: نوزدهم اسفند

نظريه هاي جامعه شناسي ادبيات: نظريه لوکاچ و گلدمن

گلدمن، لوسين (1377) "جامعه شناسي ادبيات" در: محمدجعفر پوينده (گزيده و ترجمه) .در آمدي بر جامعه شناسي ادبيات. تهران: نقش جهان. صص 78-64.

لوکاچ، گئورگ (1381) .نظريه رمان. ترجمه حسن مرتضوي. تهران: قصه.

لوکاچ، جورج (1382) .جان و صورت. ترجمه رضا رضايي. تهران: ماهي.

گلدمن، لوسين (1371) .جامعه شناسي ادبيات: دفاع از جامعه شناسي رمان. ترجمه محمدجعفر پوينده. تهران: هوش و ابتکار.

لوکاچ، جورج (1375) .جامعه شناسي رمان: بالزاک، زولا، استاندال. ترجمه محمدجعفر پوينده. تهران: تجربه. چاپ دوم.

ارغنون، شماره 9 و 10. بهار و تابستان 1375. ويژه رمان

بوتور، ميشل (1379) .جستارهايي در باب رمان. ترجمه سعيد شهرتاش. تهران: سروش.

زرافا، ميشل (1368) .ادبيات داستاني: رمان و واقعيت اجتماعي. ترجمه نسرين پرويني. تهران: فروغي.

؏ جلسه ششم: بيست و ششم اسفند

جامعه شناسي رمان: نظريه بورديو

فلوبر گوستاو (1380) .تربيت احساسات. ترجمه مهدي سحابي. تهران: نشر مركز.

بورديو، پي ير (1375) «جامعه شناسي و ادبيات: آموزش عاطفي فلوبر». ترجمه يوسف اباذري. ارغنون. شماره 9 و 10: صص 111-77.

؏ جلسه هفتم: هجدهم فروردين

ادبيات عامه پسند با تاکيد بر رمان بامداد خمار نوشته فتانه حاج سيدجوادي (تهران: نشر البرز)

استوري، جان (1383) "داستانهاي عامه پسند" ترجمه حسين پاينده. ارغنون. شماره 25. صص 43-1.

ارغنون. شماره 25. ويژه ادبيات عامه پسند. 1383.

؏ جلسه هشتم: بيست و پنجم فروردين

رمان فارسي S بوف کور

هدايت، صادق (1315/1372) .بوف کور. تهران: سيمرغ.

؏ جلسه نهم: اول ارديبهشت

رمان فارسي در دوره 1332 تا 1353

غلام، محمد (1383) "جامعهLشناسي رمان معاصر فارسي" دانشکده ادبيات و علوم انساني (دانشگاه تربيت معلم)، 12 (46-45): 173-129. (قابل دسترس در بخش جستجوي سايت www.sid.ir)

محموديان، محمدرفيع (1382) .نظريه رمان و ويژگي هاي رمان فارسي. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز. صص 153-225.

مصباحي پور ايرانيان، جمشيد (1358) . واقعيت اجتماعي و جهان داستان. تهران: اميرکبير.

؏ جلسه دهم: هشتم ارديبهشت

رمان جنگ با تاکيد بر رمان عقرب روي پله هاي راه آهن انديمشک...نوشته مرتضاييان آبکنار.

؏ جلسه یازدهم: پانزدهم ارديبهشت

حرفه نويسندگي

اسکارپيت، روبر (1374) .جامعه شناسي ادبيات. ترجمه مرتضي کتبي. تهران: سمت. فصل 4 (نويسنده در جامعه).

؏ جلسه دوازدهم: بيست و دوم ارديبهشت

توزيع ادبي

اسکارپيت، روبر (1374) .جامعه شناسي ادبيات. ترجمه مرتضي کتبي. تهران: سمت. فصل هاي: 5 (عمل انتشار) و 6 (شبکه هاي توزيع).

امامي، کريم(1385) .در گيرو دار کتاب و نشر. گردآورنده عبدالحسين آذرنگ و ايران ناز کاشيان. تهران: نيلوفر.

محمدبيگي، علي اعظم (1379) "دولت و حمايت از توليدات فرهنگي S هنري" نامه پژوهش. شماره 16 و 17: صص 192-161.

موسايي، ميثم (1382) "بررسي تاثير يارانه کتاب بر بازار آن" نامه پژوهش فرهنگي. دوره جديد. شماره 5: صص 220-195

جوادي يگانه، محمدرضا (1386) "در باب نظارت بر آثار ادبي و ملزومات آن" سايت خبري تابناك.

http://www.tabnak.ir/pages/?cid=1791

؏ جلسه سیزدهم: بيست و نهم ارديبهشت

خوانش ادبي

سلدن، رامان و پيتر ويدوسون (1377).راهنماي نظريه ادبي معاصر. ترجمه عباس مخبر.تهران:انتشارات طرح نو. فصل سوم.

برسلر، چارلز (1386) .درآمدي برنظريه ها و روش هاي نقد ادبي. ترجمه مصطفي عابديني فرد. ويراستار حسين پاينده. تهران : نيلوفر. فصل چهارم.

؏ جلسه چهاردهم: پنجم خرداد

کتابخواني در ايران

اسکارپيت، روبر (1374) .جامعه شناسي ادبيات. ترجمه مرتضي کتبي. تهران: سمت. فصل 8 (مطالعه و زندگي).

جوادي يگانه، محمدرضا (1386) \علل پايين بودن ميزان مطالعه در ايران\ قابل دسترس در:

http://www.mrjavadi.com/detail.asp?id=91

؏ جلسه پانزدهم: دوازدهم خرداد

جمعبندي

*******************************************

شيوه نمره دهي

- حضور و مشارکت در کلاس: 2 نمره (بيش از 2 جلسه غيبت، هر جلسه 5/. نمره کسر مي شود. هر 2 جلسه تاخير، يک جلسه غيبت محسوب مي شود.). نمره مشارکت در کلاس به نمره فوق اضافه مي شود.

- کارنوشت:7 نمره (در ادامه طرح آن ارائه خواهد شد.)

- آزمون پايان ترم: 11 نمره (آزمون پايان ترم، از کتاب، مقالات ذکر شده، و نيز سور بز است. )

براي تماس و ارسال كارنوشت ها و... تنها با پست الكترونيكي socoflit@mrjavadi.com تماس بگيريد.

مراجعات دانشجويي: يك شنبه ها 13 تا 14

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان