منو سایت
تاريخ:بيستم اسفند 1386 ساعت 14:12   |   کد : 154
جامعه شناسي ادبيات
طرح کارنوشت دانشجويي
 

طرح کارنوشت دانشجويي براي درس جامعه شناسي ادبيات

نيمسال دوم 1387-1386

تحقيق اين نيمسال، نگارش يک مقاله علمي حدود 4000کلمه اي (حداقل)، در باره يکي از موضوعات «جامعه شناسي خواندن»، با استفاده از دانش ارائه شده در درس جامعه شناسي ادبيات است. براي آشنايي بيشتر با موضوع، بعضي تحقيقات برگزيده، و برخي منابع مرتبط با جامعه شناسي خواندن، در بخش جديدي که در سايت mrjavadi.com با عنوان «جامعه شناسي خواندن» ايجاد شده، بتدريج گذاشته خواهد شد.

الف) محورهاي پيشنهادي تحقيق

ميزان کتابخواني در ايران

علل پايين بودن ميزان كتابخواني در ايران

انواع خوانندگان هر ژانر

انواع خوانندگان

جريان خواندن

برجسته ترين قهرمانان ادبي نزد خوانندگان؛ آنچه خوانندگان از کتاب ها يادشان مانده است؛ شيوه هاي خواندن؛ دخالت و تفسيرهاي خوانندگان در متن؛ آموزش هاي خوانش کتاب؛ شيوه هاي قصه خواني کودکان؛ رابطه و تاثير خوانندگان اوليه اثر با فهم اثر؛ تاثير نقدهاي ادبي بر فهم اثر؛ خوانندگان غيرحرفه اي چقدر به نقدها توجه مي کنند؛ شاهکارهاي ادبي از نظر خوانندگان؛ نگرش خوانندگان قصه هاي عامه پسند به اين کتاب ها؛ فهم افراد از کتابخواني خود

ويژگي هاي خواندن

عمل خواندن؛ مکانيسم هاي اطلاع و انتخاب کتاب؛ زمان ها و مکان هاي خواندن موجود در ايران؛ تعامل تماشاي تلويزبون و ساير ابعاد فراغتي با خواندن کتاب؛ نحوه انتخاب و خريد کتاب

سياست گذاري افزايش کتابخواني

اوضاع و احوال مناسب براي مطالعه در ايران؛ مکان هاي مناسب براي مطالعه در ايران؛ ظرفيت هاي بالقوه کتابخواني در ايران، شيوه هاي بهينه افزايش مطالعه در جهان؛ شيوه هاي افزايش مطالعه در اقشار خاص (كودكان، دانشجويان، زنان، بازنشسته ها، سربازان و...)

تاثير عوامل اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي بر ميزان ،Oنوع و روند مطالعه

اثرات و کارکردهاي مطالعه کتاب هاي ادبي

انگيزه هاي کتابخواني

مطالعه هاي کارکردي و ابزاري

پاداش هاي اجتماعي کتابخواني (و فقدان آن) و در ايران

ب) روش تحقيق

روش تحقيق در کارنوشت ها، بر توجه به فرصت و امکانات دانشجويان، عمدتا بر اساس يکي يا ترکيبي از چهار روش زير است:

- مشاهده: حضور در محل و مشاهده (همراه با مشارکت يا بدون مشارکت) دانشجو

- مصاحبه با افراد مرتبط با موضوع

- روش هاي اسنادي: کار کتابخانه اي و دسترسي به مستندات موضوع تحقيق و استفاده از آنها براي نگارش کارنوشت.

- روش پيمايشي : با پرسش از افراد

ج) زمانبندي ارسال کارنوشت ها

انتخاب عنوان کارنوشت: دانشجويان تا 26 اسفند فرصت دارند كه عنوان پيشنهادي خود را همراه با طرح مساله (توضيحي در باره كليت كار) روش تحقيق و مهمترين منابع (در صورت موجود بودن) (در حد يك صفحه) به پست الكترونيكي درس ارسال كنند.

ارسال کارنوشت: تا 5 ارديبهشت

بازبيني کارنوشت و ارسال مجدد به دانشجو: تا 15 ارديبهشت (مقالات پس از بازبيني و اصلاح، دوباره به آدرس پست الکترونيکي دانشجو ارسال خواهد شد). اين اصلاحات به صورت گذاشتنcomment يا highlight کردن مقاله دانشجو است.

رفع ايرادات ذکر شده و ارسال کارنوشت نهايي: 5 خرداد

شيوه ارسال: براي تماس و ارسال كارنوشت ها و... تنها با پست الكترونيكي socoflit@mrjavadi.com تماس بگيريد.

د) شيوه نگارش

کارنوشت ها با قلم Times New Roman يا لوتوس و با فونت 14 در word 2000 يا word XP تايپ شود. آنچه از منابع، کتاب يا گفته فردي خاص مستقيما نقل مي شود، با قلم Times New Roman يا لوتوس و با فونت 12 Bold و با ذکر شماره صفحه در انتهاي نقل قول ذکر شود. چنانچه نقل قول مستقيم، بيش از 40 کلمه باشد، در يک (يا چند) پاراگراف جداگانه ذکر شود. شيوه اسناد در متن و ارجاع در انتهاي مقاله (در صورت ضرورت) نيز تنها بر اساس شيوه ASA (ذکر شده در صفحات اوليه تمام شماره هاي اخير نامه علوم اجتماعي يا مجله جامعه شناسي ايران) باشد.

مقاله شما بايد شامل عناصر زير باشد:

صفحه عنوان مقاله

عنوان تحقيق (يک نام انتخاب شده توسط دانشجو)

نام و نام خانوادگي نويسنده مقاله

پست الکترونيکي نويسنده مقاله

مقدمه

طرح مساله

اهميت و ضرورت بحث

پرسش اساسي که شما در اين مقاله به دنبال پاسخ به آن بوده ايد

بحث نظري در باره خواندن

استنتاج يک چارچوب نظري در باره پرسش آغازين

روش تحقيق

بحث اصلي

نتيجه گيري

منابع

ضمايم (مشاهده نامه يا پرسشنامه)

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان