منو سایت
تاريخ:پنجم آبان 1386 ساعت 15:09   |   کد : 116
مقاله
بررسي اثر موقعيت بازي در فضاي كنش بر رفتار در دوراهي اجتماعي: آزمون مدل چلبي
 
چاپ شده در فصلنامه رفاه اجتماعي، شماره ۲۵. تابستان ۱۳۸۶. صص: ۲۶۹ تا ۲۹۹.
براي مشاهده اصل مقاله به اينجا مراجعه كنيد.

چكيده:

طرح مساله: اين مقاله به بررسي تاثير فضاي كنش بر رفتار افراد در دوراهي اجتماعي مي پردازد. دوراهي اجتماعي، در چارچوب نظريه انتخاب عاقلانه، به تعارض منافع فردي و جمعي ارجاع دارد، آنگاه كه تعقيب نفع فردي از سوي كثيري از افراد، به زيان همه افراد (و از جمله خود آن افراد) منجر مي شود. در ميان عوامل موثر بر رفتار در دوراهي اجتماعي، مدل فضاي كنش (ارائه شده توسط مسعود چلبي)، به تاثير هنجارها و روابط حاكم در مناطق حدي چهارگانه بر رفتار در دوراهي اجتماعي مي پردازد.

روش: يافته هاي اين تحقيق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، و با روش پيمايش در ميان 730 نفر از ساکنان شهر تهران بدست آمده است و نتايج تحقيق نيز با استفاده از رگرسيون لوجستيک بدست آمده است.

يافته ها و نتايج: نتايج تحقيق، نشان از تاييد تاثير مدل چلبي و نيز برتري آن بر مدل هاي ارائه شده ديگر دارد. بگونه اي که براي بررسي رفتارها در دوراهي اجتماعي، مي توان روابط، هنجارها و موقعيت هاي کنش را از تعيين کننده ترين عوامل توضيح دهنده رفتار دانست. در اين مقاله، در مدل چلبي، انواع گوناگون بازي ها هم بصورت تكميلي آورده شده است.

كليدواژه: دوراهي اجتماعي، مدل چلبي، فضاي كنش، بازي اجتماعي، بازي دوراهي زنداني.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان