کاربرد نظریه‌های بازاریابی اجتماعی برای آموزش سنجش دمای مواد غذایی در آمریکا (متن کتاب)
نوشته بالدوین گروپ. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و معصومه شرقی ثانی.
تاريخ : بيستم و دوم مهر 1396 ساعت 20:25   کد : 7818
 شرکت بالدوین گروپ (1390) .کاربرد نظریه‌های بازاریابی اجتماعی برای  آموزش سنجش دمای مواد غذایی در آمریکا. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و معصومه شرقی ثانی. (منتشرنشده)
متن کتاب را در اینجا ببینید.