راهبرد مدیریت زباله در جاگنا (فیلیپین) (متن کتاب)
نوشته گلوریا-بیگورنیا. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی
تاريخ : بيستم و دوم مهر 1396 ساعت 18:36   کد : 7816
 گلوریا-بیگورنیا، کنچیتا (1390) .راهبرد مدیریت زباله در جاگنا (فیلیپین). ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی. تهران: طرح آینده (برای معاونت خدمات شهری شهرداری تهران).
متن کتاب را در اینجا ببینید.