بازاریابی بازیافت اجتماعی اجتماع محور در والتهام (متن کتاب)
نوشته انجمن مکنزی مور. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی
تاريخ : بيستم و يکم مهر 1396 ساعت 11:55   کد : 7815
 انجمن مکنزی­ مور (1390) .بازاریابی بازیافت اجتماعی اجتماع ­محور در والتهام. ترجمه محمدرضا جوادی یگانه و علیرضا صادقی. تهران: طرح آینده (برای معاونت خدمات شهری شهرداری تهران).

متن کتاب را در اینجا ببینید