ایرانیان در زمانه پادشاهی: خلقیات ایرانیان در نگاه بیگانگان به جامعه ایران از اولین نوشته‌ها تا 1357
محمدرضا جوادی یگانه، سعیده زادقناد
تاريخ : يازدهم ارديبهشت 1395 ساعت 18:52   کد : 7756
 


ایرانیان در زمانه پادشاهی: خلقیات ایرانیان در نگاه بیگانگان به جامعه ایران از اولین نوشته‌ها تا 1357
نوشته: محمدرضا جوادی یگانه و سعیده زادقناد


گزیده ای از مطالب کتاب ها
کتاب اول. مقدمه و منابع (
اینجا)
کتاب دوم. گزیده خلقیات مثبت (
اینجا)
کتاب سوم. خلقیات منفی: عام گرایی (بخش اول) (
اینجا)
کتاب چهارم. خلقیات منفی: عام گرایی (بخش دوم) (
اینجا)
کتاب پنجم. خلقیات منفی: امنیت (بخش اول) (
اینجا)
کتاب ششم. خلقیات منفی: امنیت (بخش دوم) (
اینجا)
کتاب هفتم. خلقیات منفی: انگیزش؛ سنت طلبی؛ لذت طلبی (
اینجا)
کتاب هشتم. خلقیات منفی: همنوایی؛ دستیابی به اهداف (
اینجا)
کتاب نهم. خلقیات منفی: نیک خواهی (
اینجا)
کتاب دهم. خلقیات منفی: قدرت؛ خودهدایت گری (
اینجا)

معرفی اجمالی مجلدات ده گانه 
معرفی کوتاهی از کلیت کار و مجلدات ده گانه، را به قلم سعیده زادقناد در اینجا بخوانید. 

نقد و بررسی ها
- گزارشی از کتاب همراه با فهرست تفصیلی مطالب، نوشته دکتر جبار رحمانی را در اینجا بخوانید (انسان شناسی و فرهنگ، 25 فروردین 95، اینجا)، 
- نقدی در باره کتاب با عنوان «اعتبار و صدق در سفرنامه ها» نوشته دکتر جبار رحمانی را در
اینجا بخوانید (انسان شناسی و فرهنگ، 25 فروردین 95، اینجا
- گزارشی از کتاب با عنوان «ایرانیان در زمانه پادشاهی، آیینه ای در مقابل روحیات یک ملت/ از کژ فهمی ها تا واقعیت» نوشته خانم زادقناد را در
اینجا بخوانید (خبرگزاری کتاب ایران، 11 اردیبهشت 95، اینجا).
- نشست نقد و بررسی کتاب «ایرانیان در زمانه پادشاهی» با سخنرانی شهرام یوسفی‌فر، ابراهیم توفیق، محمدرضا جوادی یگانه و سعیده زادقناد چهارشنبه 29 اردیبهشت 95 در سالن سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب را در اینجا بخوانید (روابط عمومی خانه کتاب، 29 اردیبهشت 1395، اینجا)، (خبرگزاری کتاب ایران، 30 اردیبهشت 1395، اینجا) (عکس های نشست، خبرگزاری کتاب ایران، 29 اردیبههشت 1395، اینجا)
- نقد کوتاهی در باره کتاب با عنوان «ایرانیان در زمانه پادشاهی، آیینه ای برای خلقیات منفی «ما ایرانی ها»». نوشته م.ج. را در اینجا بخوانید. (راهنمای کتاب، 4 خرداد 1395، اینجا)