نمونه سئوالات ترم های گذشته در باره رمان
تاريخ : شانزدهم دی 1394 ساعت 09:59   کد : 7728
 نمونه سئوالات ترم های گذشته در باره رمان (برای تقریب به ذهن)

در باره کتاب «روي ماه خداوند را ببوس» به يکي از سئوالات زير جواب دهيد.

- «خدا»ي يونس چه ويژگي هايي دارد؟

- شخصيت اجتماعي «يونس» را توصيف کنيد.

- مهمترين مسائل اجتماعي ذکر شده در کتاب را ذکر کنيد.

- چاپ اول کتاب 1379 است. چگونه مي توان بين محتواي کتاب و وضعيت جامعه ايران در آن دوران رابطه برقرار کرد؟ آيا کتاب، معرف و نشاندهنده جامعه آنروز ايران هست يا خير؟

- سواد جامعه شناختي نويسنده کتاب را نقد کنيد.

- مساله اصلي داستان چيست؟

در باره رمان «قلعه مالويل» به يکي از سئوالات زير جواب دهيد. (شواهدي از رمان را به عنوان نمونه ذکر کنيد)

- آيا امانوئل، يک قهرمان پروبلماتيک است؟ (نمونه بياوريد)

- نوع نگاه روبر مرل به مذهب چيست؟ کدام غلبه دارد: استبداد کليسايي يا کارکردهاي مثبت مذهب؟

- رابطه امانوئل را با روبر مرل (بر اساس نظريه بورديو) تحليل کنيد.

- آيا جامعه قبل از انفجار و جامعه بعد از انفجار تفاوت دارد؟ انفجار چه فرصتي را براي نظام اجتماعي ايجاد مي کند؟ عاقبت اين فرصت چه مي شود؟

- «قلعه مالويل» را با «قلعه حيوانات» مقايسه کنيد.

- نوع رهبري امانوئل چگونه است؟

- جايگاه زن در جامعه پس از انفجار چيست؟

- عناصر پست مدرن و فرا-داستان (metafiction) را در «قلعه مالويل» نشان دهيد و نقش آن را در پيشبرد اين داستان بيان كنيد.

- نظريه هيپوليت تن در باره تاثير سه عامل نژاد، محيط و زمان بر پديده ادبي را در رمان نشان دهيد.

در باره کتاب «هيس» به يکي از سئوالات زير جواب دهيد.

- آيا قهرمان رمان، يک قهرمان پروبلماتيک است؟ (نمونه بياوريد)

- ارتباط ميان قهرمانان رمان چيست: مجيد، جهان شاه، راوي، و محمدرضا کاتب.

- تفاوت هاي نسلي بين نعمان و سروان (راوي) و بين سروان و پسر صمد چيست؟

- عشق در «هيس» چگونه است و آيا عشق در «هيس» با مرگ نسبتي دارد؟

- «جهان شاه» را با «خفاش شب» مقايسه كنيد.

- منش (بر اساس تعريف بورديو) قهرمان رمان چيست؟

- تهرانِ «هيس»، چگونه تهراني است، تهران را به عنوان قهرمان رمان در نظر بگيريد.

- فرا-داستان (metafiction) را در «هيس» نشان دهيد و نقش آن را در پيشبرد اين داستان بيان كنيد.

 در باره رمان «ژرمينال» به يكي از سئوالات زير پاسخ دهيد و پاسخ خود را با شواهدي از كتاب همراه كنيد.

- زندگي كارگران معدن را بر اساس نظريه ماركس در بهره كشي از كارگران توضيح دهيد.

- سبك ناتوراليستي زولا در ژرمينال را نشان دهيد.

- آيا كتاب مي تواند منبعي براي بررسي رفتار اجتماعي كارگران معدن (به عنوان يك قشر اجتماعي) باشد؟ بر اين اساس، اين رفتار را به طور خلاصه توضيح دهيد.

- صاحبان معدن و شركت، چه امكاناتي در اختيار كارگران مي گذاشتند و چرا؟

- زندگي اشراف (خانواده گره گوار) در فرانسه نيمه دوم قرن نوزدهم چگونه بوده است؟

- تحليل كتاب از نظريه كارل ماركس چيست؟ چه عناصري از نظريه ماركس توسط كارگران كارخانه (بويژه در زمان شورش) بيان مي شود؟

- بر اساس شورش كارگران معدن و رفتار آنها، يك مدل براي شورش ذكر كنيد (چگونگي شروع، نحوه گسترش و سرانجام).

در باره رمان «مادام بوواري» به يكي از سئوالات زير پاسخ دهيد و پاسخ خود را با شواهدي از كتاب همراه كنيد.

- يك نظر مي گويد اِما آموزش ها و تجربه هايي خارج از طبقه خود ديده بود و به همين دليل تراژدي شكل گرفت، بر اساس نظريه طبقاتي داستان را با توجه به مجلس ماركي در ووبيسار كه شارل و اما بوواري دعوت شده بودند تحليل كنيد.

- شخصيت اجتماعي ويكنت، لئون، رودولف و شارل را مقايسه كنيد.

- جنسيت و پول و درهم تنيدگي آن در زندگي اجتماعي را بر اساس رمان تحليل كنيد.

- مساله اصلي (پرابلماتيك) داستان عشق است يا شكست در عشق؟ (يا هيچ يك)؟

- مجادلات اومه يا هومه (داروخانه چي) با كشيش را بر اساس مجادلات عصر روشنگري تحليل كنيد.

- لوونتال در جايي مي گويد كه اما بووراي (مانند آنا كارنينا) بر اساس معيارهاي امروزي يك شخصيت روان پريش است. توضيح بدهيد.