خلقیات ایرانیان در برنامه پرگار
تاريخ : هفدهم آبان 1394 ساعت 18:42   کد : 7703
 برنامه پرگار یکی از گفتگوهای خودش را به موضوع خلقیات ایرانیان اختصاص داد. این شماره را می توانید یوتیوب در اینجا ببینید.

و در توضیح آن چنین آمده است: «می توان گفت ما ایرانی ها چنین و چنان هستیم؟ می توان از خلقیات قابل تعریف ایرانی ها حرف زد، خلقیاتی که ایرانی ها را از دیگران متمایز می کند؟». البته حرف تازه ای نداشت.