میزان مطالعه کتاب «دا» در تهران
مقاله مشترک با سیدمحمدعلی صحفی و طاهره خیرخواه
تاريخ : هجدهم اسفند 1393 ساعت 22:44   کد : 628

جوادی یگانه، محمدرضا و سید محمد علی صحفی و طاهره خیرخواه (1393) «میزان مطالعه کتاب «دا» در تهران» ادبیات انقلاب اسلامی (ویژه نامه نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی). دوره اول. شماره اول. خرداد 1393. صص 57-75. (اصل مقاله را در اینجا بخوانید) (لینک مقاله در مجله)

میزان مطالعۀ کتاب دا در تهران

 

 

چکیده

مقاله حاضر به بررسی میزان مطالعه کتاب دا (خاطرات سیده زهرا حسینی) در شهر تهران می پردازد. اطلاعات آماری در باره میزان مطالعه آثار ادبی در ایران بسیار اندک است. اما خاطرات دا، با شمارگانی نزدیک به پانصد هزار نسخه در صدر آثار ادبیات داستانی در ایران است. جمع آوری اطلاعات این مقاله، بر اساس روش نمونه گیری سیستماتیک تلفنی از 3705 مرد و زن ساکن در خانه های استان تهران صورت گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حدود 8 درصد مردم استان تهران، (تمام یا بخشی از) کتاب دا را خوانده اند. و برآورد از میزان مطالعه دا در کل کشور بر اساس این میزان، آن را به حدود دو میلیون خواننده می رساند. تحلیل های دومتغیری نیز نشان داد که هر چند متغیرهای جمعیتی ای چون سن و جنس و تحصیلات و پایگاه اقتصادی پاسخگویان بر میزان مطالعه رمان و رمان جنگ در میان پاسخگویان اثر می گذارد، اما تقریبا هیچ تفاوت معناداری برای میزان مطالعه دا یافت نشد و این حاکی از آن است که دا، تقریبا در تمام اقشار و اصناف اجتماعی خواننده دارد و مرزهای رایج در طبقه بندی های خوانندگان را تغییر داده است.