نظرسنجي مطالعه در مشهد: اولويت زنان، رمان و اولويت مردان، کتاب هاي ديني است
 
تاريخ : هشتم مهر 1388 ساعت 21:51   کد : 297

متن خبر را از اينجا بخوانيد.

مدير مرکز افکارسنجي (ايسپا) شعبه ي مشهد گفت: اولويت اول زنان در مطالعه، کتاب هاي رمان و اولويت اول مردان، کتاب هاي ديني است.

حامد بخشي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خراسان رضوي، درباره ي نتايج نظرسنجي تلفني کتاب و کتاب خواني اظهار داشت: موضوع کتاب مورد مطالعه، برحسب جنسيت نشان مي دهد که زنان با ٩/٣٢ درصد، بيش تر از مردان کتاب هاي رمان مطالعه مي كنند و اين در صورتي است که مردان با ٣/٢٥ درصد بيش تر به مطالعه کتاب هاي ديني مي پردازند.

او تصريح کرد: اولويت دوم مطالعه در بين زنان، کتاب هايي با عناوين ديني، ٣/٢٥ درصد، و اولويت سوم، کتاب هايي با موضوعات اجتماعي با ٨درصد است. همچنين در بين مردان، اولويت دوم با ٨/١٥درصد، مطالعه ي کتاب هاي رمان و سياسي و علمي با ٨/١٥درصد است.

وي درباره ي چگونگي انتخاب کتاب ها بيان كرد: به ميزان ٤/٥١درصد افراد مورد بررسي، بر اساس موضوع، کتاب را براي مطالعه انتخاب مي كنند، ٦/١٩درصد افراد معرفي کتاب از سوي دوستان و آشنايان و ٣/٩درصد، نام نويسنده را در انتخاب کتاب مهم عنوان كرده اند.

مدير مرکز افکارسنجي جهاد دانشگاهي مشهد با اشاره به موضوعات مورد علاقه ي افراد پاسخ گو در اين نظرسنجي، افزود: موضوعات مورد علاقه ي افراد پاسخ گو، ٢٥درصد با بيش ترين فراواني شامل موضوعات داستاني و ٩/٢٥درصد موضوعات ديني و اخلاقي، ١/١٢درصد موضوعات علمي و ٩/٦درصد ديگر نيز موضوعات ادبي را شامل مي شود.

او خاطرنشان كرد: به ميزان ٨/٣٦درصد از افراد مورد بررسي، کتاب هاي مورد علاقه ي خود را به امانت گرفته اند و ٨/٣٠درصد کتاب مورد علاقه ي خود را خريده و ٢٩درصد از کتابخانه به امانت گرفته اند.

وي با اشاره به کتاب هاي خريداري شده توسط افراد، گفت: به ميزان ١/١٨درصد از پاسخ گويان، زمان خريد آخرين کتاب مورد مطالعه ي خود را يک هفته قبل عنوان کرده اند، ٥/٣٠ درصد يک تا دو ماه قبل، ٣/٢٢درصد سه تا شش ماه قبل و ٩/١٣درصد تا يك سال و ١/١١درصد بيش تر از دو سال از زمان خريد آخرين کتاب شان مي گذرد، ١/٤درصد نيز تا كنون كتابي خريداري نكرده اند.

بخشي با بيان اين که آخرين کتاب خريداري شده توسط اين افراد، کتاب هاي ديني با ٦/٢٨درصد بوده است، افزود: بعد از کتاب هاي ديني، کتاب هاي رمان با ٢٥درصد و ادبي با ٥/١٢درصد، آخرين کتاب هايي بوده اند که توسط افراد خريداري شده اند.

او تصريح کرد: قيمت آخرين کتاب خريداري شده توسط ١/٤٥ پاسخ گويان بين دو تا پنج هزار تومان، ٣/٤٠ درصد بين هزار تا دوهزار تومان، ٥/٢٢ درصد بين ٢٥٠ تا هزار تومان و ٣/١١ درصد بيش تر از پنج هزار تومان عنوان شده است.

وي افزود: عمده ترين موضوع کتاب مورد مطالعه، رمان با ٤/٢٧درصد فراواني، ٩درصد علمي، ٨درصد اجتماعي و کتاب هاي ديني با ٩/٢٣درصد فراواني عنوان شده است.

مديرمرکز افکارسنجي (ايسپا) شعبه ي مشهد در بررسي زمان آخرين کتاب مورد مطالعه برحسب مشاغل اظهار داشت: به ميزان ١/٥٩درصد از محصلان و دانشجويان، ٢/٢٦درصد افراد خانه دار، ٢٠درصد شاغل آ زاد، ٣٧درصد داراي مشاغل فني، تاريخ آخرين مطالعه ي کتاب خود را يک هفته قبل عنوان كرده اند.

وي علت مطالعه نداشتن برخي از پاسخ گويان را به ترتيب کم بودن فرصت با ٤/٧١درصد و ٨/١١درصد، سواد کم عنوان کرد.

بخشي با بيان اين که اين طرح در بين ١٤٢ نفر از شهروندان مشهد که به صورت رندم انتخاب شده بودند، صورت گرفته است، گفت: از لحاظ جنسيت، ٧/٦٢درصد از افراد پاسخ گو را زن و ٣/٣٧درصد را مردان تشکيل داده اند، که ٥/٣٤درصد افراد پاسخ گو خانه دار، ٤/٣٢درصد محصل و دانشجو و ٥/١١درصد داراي مشاغل آزاد بوده اند.

وي تصريح کرد: به ميزان ٢/٤٠درصد از افراد مورد بررسي داراي تحصيلات ديپلم، ٥/٢٣ درصد داراي سيکل و ٩/١٢ درصد داراي ليسانس بوده اند.

مدير مرکز افکارسنجي (ايسپا) شعبه ي مشهد خاطرنشان کرد: اين اولين نظرسنجي بخش نظرسنجي تلفني واحد افکارسنجي (ايسپا) است که با موضوع کتاب و کتاب خواني به انجام رسيد و قرار است، نظرسنجي هاي پيوسته اي از مردم شهر مشهد به وسيله ي تلفن صورت پذيرد.