تغييرات ساختاري در آثار ادبي عاشورا از حماسه تا تراژدي و تا مصيبت
 
تاريخ : بيستم و هفتم اسفند 1387 ساعت 10:44   کد : 266

منتشر شده در مجله نامه صادق. سال چهاردهم. شماره دوم. پايز و زمستان ۱۳۸۶. صص ۲۵-۴۶


چكيده:مقاله
حاضر به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه در عزاداري هاي اخير چه تغييراتي رخ داده است كه ماية نگراني قاطبة مؤمنان و روحانيان شده است. براي پاسخ به اين سؤال، پس از بررسي انواع ادبي ِ تراژدي، حماسه و مصيبت، نتيجه گرفته شده كه يكي از تغييرات مهم در حوزه آثار ادبي عاشورا، تغيير از حماسه به تراژدي در سده هاي گذشته و تغيير از تراژدي به مصيبت در سال هاي اخير است. تركيب مصيبت با عشق زميني، باعث ايجاد نوع ادبي خاصي شده كه عزاداري بر مبناي آن، بيشتر كاركرد اجتماعي دارد تا مذهبي. اين موضوع در مقاله با مستنداتي از اشعار و نوحه ها نشان داده شده است.


برای مشاهده اصل مقاله اینجا را ببینید.