منو سایت
جامعه شناسی تاریخی1
منتشر شده در شماره اول مجله «جستارهایی در جامعه شناسی تاریخی» . موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران. شماره اول. بهار 1391. صص 49-81.
مقاله دکتر حسن محدثی در مجله چشم انداز ایران
نگاهی به تصویر محمدرضا پهلوی در کتاب «شاه بی شین»
مقاله برگرفته از رساله دکتری سمیه توحیدلو
مقاله مشترک با آرمین امیر و سحر فائقی. ارائه شده توسط آرمین امیر
بررسی ویژگی های جامعه شناختی مردم کوفه در گفت وگوی شفقنا با محمدرضا جوادی یگانه: کوفه در یک شرایط دیکتاتوری قرار داشت/ تنها کوفیان بی وفا نبودند، خاکستر مرگ بر جهان اسلام پاشیده شده بود
ذیل قرارداد ترکمانچای/ به نقل از سفرنامه کنت دو سرسی
بررسی جامعه­ شناختی علل شکست روندهای کوتاه مدتِ اصلاحات در دوره­ ناصری
مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی و خبررسانی جماران در باره مقایسه کشف حجاب اول و دوم
1234